جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات

بخش انتخابات فیفا امروز مورخ (۵) ثور ۱۳۹۶ مطابق (۲۵ اپریل سال ۲۰۱۷) جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات را درصالون کنفرانسهای این نهاد برگزرا نمود.
 در این جلسه نمایندگان موسسات ذیل اشتراک داشتند: کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی، اداره مستقل ارګان های محلی، اداره مستقل احصاییه مرکزی، اداره ثبت احوال نفوس و توزیع تذکره های برقی، وزارت امور زنان، شبکه زنان افغان، سازمان خط نو، دیدبان انتخابات افغانستان و انستیتیوت دیموکراتیک ملی.
در ین جلسه روی هدف همآهنګی میان نهاد های ذیدخل، اهمیت آن برای بهبود روند انتخابات و نقش نهاد های ذیدخل در تمام دوران انتخابات - قبل از انتخابات، در جریان انتخابات و بعد از انتخابات، صحبت مفصل توسط مسول برنامه های فیفا ارایه ګردید، متعاقباْ اشتراک کنندگان هر یک در رابطه به نقش ها و مسولیت های نهاد های خویش در روند انتخابات جهت همکاری با کمیسیونهای انتخاباتی بحث و گفت و گونموده اظهار داشتند که تدویرچنین جلسات همآهنگی میتواند موثریت کاری هر نهاد را بیشتر از پیش بلند برده و در تامین اصل پاسخ دهی نهاد ها و شفافیت پروسه انتخابات ممد واقع میشود.
 در اخیر جلسه بعد از جمع بندی تو سط فیفاُ، پیشنهاد گردید که جلسات مذکور قبل از آغاز روند انتخابات هر ماه یکبار ودر جریان روند انتخابات ماه دو بار تدویر گردیده و آجندای جلسه و موضوعاتیکه توسط هر نهاد در جلسه ارایه میګردد، قبلاْ تعین گردد تا. نمایندگان نهاد های مذکور با آمادگی های کامل در جلسه اشتراک نموده و به سوالات اعضاْ پاسخ های دقیق ارایه نمایند

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر