راپورجلسه ماه می گروه دادخواهي حقوق سياسي زنان وجوانان

تاریخ : 5/26/2016
زمان: 1:30 الی 2:30 بعد ازظهر
مکان : دفترمرکزی فیفا
اشتراک کنندگان : اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان وجوانان 
آجندا : هدف برنامه،مروری براستادداخلی وبین المللی به منظوراشتراک معنی دارزنان وجوانان درانتخابات، بخث پیرامون طرح اصول اساسی برای اشتراک معنی دارزنان وجوانان درانتخابات،جمع بندی جلسه.
بخش زنان وجوانان فیفا نخستین جلسه مشترک گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان وجوانان را به تاریخ 5/26/2016 دردفتر مرکزی فیفا برگزار نمود.هدف از تدویر این جلسه شریک ساختن درفت ابتدایی اعلامیه اصول اساسی برای اشتراک معنی دار-زنان و جوانان در روند انتخابات وبحث پیرامون راهکار های پیشنهادی برای حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات را به اشتراک کنندگان تشکیل میداد.
درابتدا تسهیل کننده جلسه دررابطه به اعلامیه اصول اساسی برای اشتراک معنی دار- زنان وجوانان معلومات مختصر را ارایه نموده افزود این اصول ، شامل دو مبحث و 20 اصل می‌باشد که از سوی نمایندگان شورای ملی احزاب سیاسی، نهادهای جامعۀ مدنی و رسانه‌های همگانی کشور که در ترکیب گروه های دادخواهی حقوق سیاسی زنان و جوانان فعالیت دارند به‌عنوان اصول اساسی برای اشتراک معنی دار زنان و جوانان شناسایی شده است. در بخش اول، اشاره به‌اصول اساسی برای اشتراک معنی دار زنان و در بخش دوم آن راجع به اشتراک معنی دار جوانان آمده است.
وی اضافه نمود که مواد این اعلامیه اصول اساسی برای اشتراک معنی دار-زنان وجوانان گرفته شده از یک سلسله منابع داخلی وخارجی برای اشتراک زنان وجوانان همانند راپور بنیاد آسیایی (سروی مردم افغانستان)،گزارش زنان ومشارکت سیاسی(فیفا)،گزارش حقوق بشر،پالیسی ملی جوانان، جوانان وانتخابات:گزارش برنامه آگاهی دهی(فیفا) میباشد.

جلسه گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان با مشاوریت امورزنان وجوانان ریاست اجراییه

جلسه گروه داد خواهی حقوق سیاسی زنان به ریاست خانم حبیبه سرابی ( مشاور امورزنان وجوانان ) به روزسه شنبه درمقام ریاست اجراییه با اشتراک اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان ( نماینده ازپارلمان،مشاروین ریاست اجراییه ،وزارت امورزنان،احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی ، اعضای منشور زنان) درریاست اجراییه برگزارگردید. درابتدا خانم سرابی ضمن عرض خوش آمدید به حاضرین افزود که ازآنجاییکه مسولیت کمیته مربود خانم سیما غنی و مریم جان آروین بود خوب است که توضیحات بیشتر را از ایشان داشته باشیم.
خانم سیما غنی درارتباط به شروع کارکمیته به حضارمعلومات ارایه نموده گفت که چند قبل فیفا تحقیق را به راه انداخت واشتراک زنان را درسطوح رهبری وسیاسی به بررسی گرفت ودرضمن چالش های زنان نیز شناسایی نمود، وی علاوه نمود فیفا درجلسه که با خانم سرابی درارتباط به شریک ساختن این گزارش داشت ایشان تقاضا نمودند تا روی این موارد بحث شده وتصمیم اتخاذگردد ودرین رابطه دادخواهی صورت گیرد . وی افزود قبل ازین نیز دو گروپ دادخواهی لست از زنان را داشتند وبا وزارت خانه ها ملاقات مینمودند اما کارشان مثمرواقع نشده وتغییرات چشم گیر نداشتند. وی گفت که ما خواستیم تا بدانیم که ضعف های ما زنان چیست تا درپی ازبین بردن آن شویم بنا کمیته ایجاد شدهوچالش هی زنان به بررسی گرفته شد ه ولست از زنان نخبه درسطح کشور دریافت گردید. البته این کار به همکاری تخنیکی فیفا صورت گرفت.وی اضافه نمود درمدت چهارماه کارکمیته هدف ما ترتیب لست وتکمیل آن بود تا به حضور تمامی اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان بیاوریم. وازحاضرین خواست تا اقدامات بعدی را مشخص نمایند.
درادامه مریم آروین(مسول بخش زنان وجوانان فیفا) درضمن سپاسگزاری از مشارویت ریاست اجراییه برای تسهیل نخستین جلسه گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان اضافه نمود که کمیته کاری گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان به اساس فیصله جلسه اولی ایجاد گردیده که اعضای کمیته کاری را خانم سیما غنی (عضو منشورزنان )،خانم حمیراثاقب(رییسه اکسین)،خانم گل مکی صافی(مشاورریاست اجراییه)،خانم عادله بهرام(رییسه حزب جمهوری خواهان)،خانم پرستو یاری( سکرترمقام مشاوریت ریاست اجراییه)،خانم رویا سادات(مسول رویا فلم)،خانم آمنه (نماینده اداره امور)، وحیده رسولی(مرکزتعلیمی زنان افغان)،مریم آورین (مسول بخش زنان وجوانان فیفا)،وژمه عزیزی(معاون بخش زنان وجوانان فیفا) تشکیل میداد.
کمیته درنخستین دیدار خویش روی نام و پلان کاری خود کارنموده وآنرا نهایی ساخت. وی علاوه کر که جا دارد ازخانم غنی برای ایجاد سهولت دربرگزاری جلسات کمیته کاری گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان درین راستا سپاسگزاری نمایم وی همچنان گفت که ما درقدم اول به یک سلسه موضوعات مشخص برای تهیه لست پرداختیم ازجمله :

حقوق سیاسی زنان

حقوق سیاسی زنان و سهمگیری آنان در امور سیاسی و اجتماعی در قانون اساسی افغانستان بهصراحت تسجیل یافته است. مبناهای این فشرده، 33 و 09 قانون ،33 ،33 ،33 ،33 ، برگرفته شده از حکم مادههای 22 اساسی، قانون انتخابات، کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی ملل متحد، اعلامیهی جهانی حقوق بشر، و قانون احزاب سیاسی میباشد.

برای معلومات بیشتر بروشور را دانلود نمایید

گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان

زنان با چالشها و مشکلات متعددی در چهار انتخابات گذشته روبرو بوده اند؛ ازین رو فیفا مصمم شد تا شماری از زنان با نفوذ را دور هم جمع کند و گروه را دادخواهی حقوق سیاسی زنان را تشکیل دهد تا ازین طریق به چالشها و مشکلات زنان رسیدگی کند.

گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان متشکل است از اعضای پارلمان، رسانه ها، کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی و نهادهای جامعه مدنی. این گروه هر 15 روز بعد تشکیل جلسه میدهد. این گروه تا حال جلسات موفقانه زیادی را راه اندازی کرده است و اهداف زیادی را بدست آورده است. اعضای گروه بصورت دوامدار در جلسات اشتراک میکنند تا به بحث در مورد مسایل مهم پرداخته و ابراز نظر کنند.
گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان جلسه را با کمیسیون امور عدلی و تقنینی راه اندازی نمود تا در مورد افزایش سهمیه زنان در قانون انتخابات و قانون تشکیل صحبت کند. سه عضو گروه از کتگوری های مختلف (اعضای پارلمان، کمیسیون شکایات انتخابات و کمیسیون انتخابات) در این جلسه اشتراک داشتند.

برای معلومات بیشتر بروشور را دانلود نمایید

گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان موسسه‌ی فیفا

موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان – فیفا، برای حمایت از حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و تقویت و ترغیب آن‌ها برای اشتراک آنان در پروسه‌های انتخابات و رای‌دهی، مجموعه آموزش‌های منظم و هدفمند را در قالب برنامه‌ی «دادخواهی حقوق سیاسی زنان» به‌منظور دادخواهی حقوق سیاسی زنان در روند انتخابات، در مرکز و ولایات به راه انداخته است.
گروه دادخواهی حقوق زنان بنیاد فیفا، شامل 20 تن از زنان سرشناس و فعال عرصه سیاسی و اجتماعی در کشور می‌باشد. شش نماینده از شورای ملی، 3 نماینده نهادهای جامعه‌ی مدنی، یک نماینده‌ی کمیسیون مستقل انتخابات و سه نماینده‌ی رسانه‌های آزاد به اضافه‌ی نماینده وزارت امور زنان، اعضای این گروه دادخواهی می‌باشند.
تقویت حضور زنان در پروسه‌های انتخاباتی، ایجاد هماهنگی میان کاندیدان زن و مراجع برگزارکننده انتخابات، حایت از حضور زنان به‌عنوان کارکنان انتخاباتی و ناظرین، جلب توجه نهادهایی مسوول در جهت رفع مشکلات امنیتی کاندیدان و رای‌دهندگان زن، راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی عامه در مورد حقوق سیاسی زنان و تسهیل روند رسیدگی به شکایات کاندیدان و رای‌دهندگان زن در مرکز و لایات از برنامه‌های است که گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان دفتر فیفا آن را دنبال می‌کند.
جلسات گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان دفتر فیفا، هر دوهفته در میان با حضور اعضای گروه و نماینده‌ی وزارت امور زنان برگزار می‌شود. اعضای گروه بر اساس میکانیزم برگزاری جلسات و آجنداهای از پیش برنامه‌ریزی‌شده، روی مسایل عمده‌ی مربوط به زنان در فرایند مراحل انتخابات و جهت شناسایی مشکلات، گفتگو پیرامون آن و ارایه‌ی راه‌حل و پیشنهادها به مراجع مربوطه بجث و گفتگو می‌کنند.
تا اکنون، فیفا، بیش از 10 جلسه گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان را با حضور اعضا و دعوت از مراجع ذیربط دولتی و غیردولتی برگزار کرده است و دریافت‌ها، نگرانی‌ها، چالش‌ها فراروی زنان در اعمال حقوق سیاسی و انتخابات با آن‌ها در میان گذاشته است.
فیفا همچنین، طرح پالیسی مشخصی را در رابطه به انتخابات، و به‌منظور تقویت حضور زنان در انتخابات و همچنین حمایت و تشویق زنان برای شرکت در انتخابات به‌عنوان کاندیدا و رای‌دهنده، به وزارت امور زنان پیشنهاد کرد؛ که مورد استقبال مسوولین این وزارت‌خانه قرار گرفت. فیفا همچنین راهکارهای و طرح‌های مشخصی خود را در این راستا به مراجع دیگر دولتی از جمله شورای ملی و کمیسیون مستقل انتخابات پیشکش کرده است.

جهت دانلود میکانیزم کاری گروه دادخواهی لینک ذیل را کلک نمایید:

Download 

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر