اعلامیه اصول اساسی برای اشتراک معنی دار - زنان و جوانان در روند انتخابات

شناسایی اصول برای هر کاری، مقدم بر انجام آن کار است. اصول مشترک، در واقع یک اصول حداقلی است. به این معنا که از میان انبوه اصل‌ ها، ممکن تعدادی کمی از آن اولویت پنداشته شود. جمع‌ آوری این اصول، زمانی ممکن است که عوامل دخیل در هر موضوعی، اصول و دیدگاه های خود را مطرح کنند و سپس هر یک از آن‌ها به صورت مشترک مورد بحث و بررسی قرار گیرد. (فیفا) پس از مباحث و گفت و گوهای مشترک گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان و زنان، این اصول را ترتیب نموده است. گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان و زنان به همکاری تخنیکی و تسهیلاتی (فیفا) مدت زیادی میباشد فعالیت مینماید. این گروه با تشکیل جلسات منظم، در تلاش این بودند تا اصول مشترک را دریافت و شناسایی کند، کاری که درست پس ازدو ماه جلسات هماهنگی و کاری روی طرح‌ها و پیشنهادات، به‌ نتیجه مورد نظر دست یافتند و محصول آن اصولی است که اکنون در اختیارشما است.
تقویت سهم معنی دار زنان و جوانان، که به‌عنوان ارکان و پایه‌ های اساسی نظام دموکراتیک در کشور می‌باشد، نقش اساسی در تحکیم و پایداری دموکراسی دارد. (فیفا) به‌ عنوان یک نهاد مسلکی در بخش نظارت از روند اصلاحات انتخاباتی، می‌خواهد با جمع‌ آوری دیدگاه‌ ها و نظریات فعالین و متخصصین حقوق زنان و جوانان در رابطه به روند مشارکت معنی دار زنان و جوانان، اصول اساسی را در زمینه تدوین و آن را با مردم، شورای ملی، نهاد های ذیربط در عرصه انتخابات و حکومت افغانستان شریک سازند.
هدف اساسی (فیفا) از این برنامه، تقویت سهم سیاسی زنان و جوانان در انتخابات های است که در کشور دایر میگردد. زنان و جوانان، مانند سایر شهروندان برای کسب قدرت رقابت می‌کنند، فلهذا به منظور مشارکت معنی دار زنان و جوانان، (فیفا) اقدام به طرح اصول ذیل نمودند.
این اصول، شامل دو مبحث و 20 اصل می‌باشد. که از سوی نمایندگان شورای ملی، احزاب سیاسی، نهاد های جامعه ی مدنی و رسانه‌ های همگانی کشور که در ترکیب گروه های دادخواهی حقوق سیاسی زنان و جوانان فعالیت دارند به‌عنوان اصول اساسی برای اشتراک معنی دار زنان و جوانان شناسایی شده است. در بخش اول، اشاره به‌ اصول اساسی برای اشتراک معنی دار زنان و در بخش دوم آن راجع به اشتراک معنی دار جوانان اشاره شده است.

برای ادا مه مطلب اعلامیه را دانلود نمایید

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر