مرکز منابع فیفا

جوانان عزیز علاقمند به مطالعه
مرکز منابع فیفا در سال 2013 ایجاد گردیده است که دارای کتب متعدد در رشته های متفاوت به زبان های مختلف میباشد.
مرکز منابع- فیفا شامل سهولت های ذیل میباشد
-کتب معتدد در رشته های حقوق،سیاست،ادب،فرهنگ،تاریخ ،اجتماعیات،اسلامیات،اقتصاد،اداره و مدیریت،فلسفله ،جامعه شناسی ،روش های تحقیق ،زبان ومجموعه قوانین
-نشرات موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان ...
-نشرات نهاد همکار فیفا
-انترنیت سریع
-کمپیوتر
-پرنتر
-ماشین فوتوکاپی
-لست کتب
-میز مطالعه
-فضایی آرام
جهت معلومات بیشتر به ادرس و شماره تماس ذیل به تماس شوید.
دهمزنگ ،کوچه حجاری و نجاری پهلوی پوهنتون خوارزمی و تلویزیون جهان
شماره تماس:0799310664

گزارش جلسه ماه جون گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان

تاریخ:9/6/2016
زمان:1:00 الی 2:00
اشتراک کنندگان: اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان
آجندا:هدف ازبرنامه،جمع آوری معلومات فصل نامه وتشکیل گروپ به منظورتدویرسمینارها، بحث روی سوالات مبحث گروپی ودرس های آموخته شده ازمبحث گروپی قبلی، وجمع بندی

به سلسله جلسات ماهوار گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان اینبارجلسه گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان به تاریخ 6 جون 2016 دردفترمرکزی فیفا برگزارگردید. هدف از تدویر جلسه گروه را جمع آوری مواد فصلنامه وبحث پیرامون هماهنگی برای تدویر دومین مبحث گروپی گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان دریکی از پوهنتون ها وراه اندازی سیمینارهای گروه درمکاتب تشکیل میداد.
درابتدا جلسه دررابطه به تطبیق برنامه های آگاهی دهی برای جوانان درسطح مکاتب بحث وتبادل نظرصورت گرفت ودرجریان جلسه فیصله باین شد تا درین برنامه آگاهی دهی ضمن ارایه نمایه پیرامون انتخابات، قرارشد تا اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان پروسه های انتخاباتی را که شامل ثبت نام رای دهندگان وکاندیدان،کمپاین،روزرایدهی وشمارش آرا میگردد تمثیل نمایند تا باشد برنامه ما موثریت بیشتر داشته باشد.
درادامه مریم آروین (تسهیل کننده جلسه) مواردی خلص را پیرامون درس های آموخته شده از تدویر نخستین مبحث گروپی گروه درپوهنتون غرجستان به اشتراک کنندگان معلومات ارایه گردید. دررابطه به میتودولوژی برنامه مبحث گروپی افزود که ما

جوانان و انتخابات

انتخابات عبارت از روند قانونی٬ رسمی جهت گزینش افراد در کرسی های انتخاباتی پیش بینی شده در قانون اساسی از طریق رای آزاد٬ سری و مستقیم میباشد.

انواع انتخابات

1- انتخابات ریاست جمهوری

2- انتخابات پارلمانی

3- انتخابات شورای ولایتی

4- انتخابات شورای ولسوالی

5- انتخابات شورای قریه

6- انتخابات شاروال ها انتخابات مجالس شاروال ها

برای ادامه مطلب بروشور را دانلود نمایید

راپورجلسه ماه می گروه دادخواهي حقوق سياسي جوانان

تاريخ : 4 می 2016
زمان : 1:30 الي 2:30
اشتراك كنندگان: اعضاي گروه دادخواهي حقوق سياسي جوانان
آجندا: تلاوت قرآنکریم، خلاصه گزارش جلسه قبلی، تدویربرنامه مبحث گروپی دریکی ازپوهنتون های خصوصی، تدویر جلسه دادخواهی با وزارت تحصیلات عالی ،جمع آوری مواد فصلنامه گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان از اعضای گروه.
مقدمه:
به ادامه جلسات ماهوار گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان اینبار جلسه ماه می گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان به تاریخ دردفتر مرکزی فیفا برگذار گردید. درین جلسه روی سه موضوع عمده مطابق به آجندا بحث وتبادل نظر صورت گرفت.
1- آمادگی برای تدویر برنامه مبحث گروپی دریکی ازپوهنتون های خصوصی
2- بحث روی تدویرجلسه دادخواهی وهماهنگی با وزارت تحصیلات عالی
3- جمع آوری معلومات پیرامون بیوگرافی مکمل،یک قطعه عکس ومقالات اعضای گروه داد خواهی حقوق سیاسی جوانان
درابتدا راجع به چگونگی تدویر نخستین برنامه مبحث گروپی دریکی از پوهنتون های خصوصی بحث صورت گرفت البته بخش زنان وجوانان فیفا قبل ازتدویر این جلسه باپوهنتون غرجستان وپوهنتون رنا طی ملاقات های که داشتند درنهایت پوهنتون غرجستان آماده همکاری به منظورفراهم سازی زمینه تطبیق این برنامه را باما شدند. طی جلسه گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان پیرامون تطبیق نخستین برنامه مبحث گروپی به موارد آتی توافق صورت گرفت.

راپور جلسه ماه فبروری گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان

تاریخ: 2016/02/25
مکان: دفترمرکزی فیفا
اشتراک کنندهگان: اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان
آجندا: تلاوت قرآنکریم، صحبت دررابطه به نقش جوانان درجامعه، تاریخچه گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان و کارکرد یک ساله آن، سخنرانی یک تن از اشتراک کنندگان، توزیع تحسین نامه ها وجوایز.
مقدمه:
به ادامه جلسات ماهوار گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان جلسه ماه فبروری این گروه با اشتراک اعضای گروه دردفتر مرکزی فیفا برگزار گردید.
هدف:
هدف از راه اندازی جلسه گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان تشویق 15 تن از اعضای این گروه که همواره درجلسات حضورداشتند و با تعهد کامل درمدت یک ونیم سال با ما به صورت رضا کارانه کارنموده اند تشکیل میداد، گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان متشکل از 25 عضو میباشد، اما از میان این همه آن عده از جوانان که از نگاه حاضری وتعهد کامل کارکرده اند بود

جریان جلسه .......
بخش زنان وجوانان فیفا خواست تا از کارکرد های رضاکارانه اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان تقدیر به عمل بیاورد تا باشد این باعث شود تا این جوانان بیشتر از پیش به طود رضا کارانه با ما کارنمایند.
جلسه با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغاز گردید. درابتدا ریس اجراییوی فیفا ضمن سپاسگزاری ازتسهیل کنندگان و کارکردهای گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان یاد آور شد که این گروه درپهلوی مشکلات که داشت اما توانست کاری را درراستای مشارکت سیاسی جوانان درانتخابات نماید.

راپورجلسه ماه اپریل گروه دادخواهي حقوق سياسي جوانان

تاريخ: 21/4/2016
زمان: 1:30 الي 2:30
اشتراك كنندگان: اعضاي گروه دادخواهي حقوق سياسي جوانان
آجندا: تلاوت قرآنکریم،خلاصه گزارش جلسه قبلی،بحث روی موضوع فصلنامه گروه،نهایی ساختن سوالات فوکس گروپ.

مقدمه:
به ادامه جلسات ماهوار گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان این بار جلسه ماه اپریل گروه به تاریخ 21/4/2016 دردفتر مرکزی فیفا برگذار گردید. هدف ازبرگزاری جلسه را بحث روی گزارش فعالیت های اعضای گروه درارتباط به فصلنامه، ونهایی ساختن سوالات فوکس گروپ تشکیل میداد.
جلسه با معرفی اشتراک کنندگان آغاز شد، ودرادامه تسهیل کننده معلومات خلص را پیرامون گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان ارایه نموده افزود: درسال گذشته ما طی برنامه ای چالش های انتخابات 2014 را به بررسی گرفتیم ودریافتیم که متاسفانه تعداد جوانان اشتراک کننده درانتخابات کم بودند ویک تعداد که اشتراک هم نموده بودند از مفهموم وارزش رای خود آگاهی نداشتند. ما دریافتیم که جوانان علاقه مندی برای اشتراک درانتخابات نداشتند، بنابرین ما برنامه آگاهی دهی برای جوانان را درمکاتب روی دست گرفتیم که خوشبختانه این برنامه به همکاری یک تعداد از همکاران ما درهشت زون کشور تطبیق گردید. ما دراین برنامه درهر ولایت دومکتب( یک مکتب دخترانه ویک مکتب پسران ) را تحت پوشش قراردادیم. البته بخش دوم برنامه آگاهی دهی را اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان در22 ناحیه شهر کابل برگزارنمود، که خوشبختانه ما توانستیم 1000 جوان را آگاهی دهیم.
وی علاوه نمود که برنامه بعدی گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان را تشویق جوانان فعال تشکیل میداد، که از جمله 20 جوان ما توانستیم با 11 جوان موفق مصاحبه داشته باشیم، تا باشد چالش ها و فرصت های این جوانان را با سایر جوانان شریک سازیم، دستاوردها وفرصت های جوانان ضمن کتاب به معرفی گرفته شد، این کتاب طی کنفرانس پیشکش شد.
وی علاوه نمود که پلان های امسال ما کار روی دو طرح خواهد بود وازطرف دیگراعضای گروه روی مقالات شان کارمینمایند تا درفصلنامه به چاپ برسد، همچنان ما قرار است جلسات دادخواهی را برای پیشنهادات گزارش جوانان وانتخابات که درهشت زون تطبیق گردیده بود داشته باشیم. همچنان وی علاوه نمود که درجریان سال اعضای گروه قراراست روی پالیسی انتخاباتی کارخواهند نمود.
مطابق آجنداد بحث بعدی روی پیشرفت کاراعضای گروه درارتباط به فصلنامه بود، که این جوانان وعده سپردند تا هفته بعدی بیوگرافی خویش را به سه زبان، سافت یک قطعه عکس، و مقالات خویش را بفرستند.

درادامه روی سوالات فوکس گروپ ها بحث شد، اشتراک کنندگان سوالات را که آماده نموده بودند روی آن بحث وتبادل نظرصورت گرفته ودراخیر روی چند سوال مشخص توافق نظر صورت گرفت.

راپورجلسه ماه اپریل گروه دادخواهي حقوق سياسي جوانان

تاريخ: 11/4/2016
زمان: 1:30 الي 2:30
اشتراك كنندگان: اعضاي جدید گروه دادخواهي حقوق سياسي جوانان
آجندا: تلاوت قرآنکریم، معرفی فیفا، معرفی گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان ، کارکردها وفعالیت های بعدی گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان.
مقدمه:
به ادامه جلسات ماهوار گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان این بار جلسه ماه اپریل گروه به تاریخ 11/4/2016 دردفتر مرکزی فیفا برگذار گردید.جلسه با معرفی اشتراک کنندگان آغاز گردید، هدف ازبرگزاری جلسه را ارایه معلومات خلص پیرامون گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان به اعضای جدید این گروه تشکیل میداد.
درابتدا جلسه معلومات مختصر پیرامون موسسه انتخابات آزاد وعادلانه فیفا به اشتراک کنندگان ارایه گردید، متعاقبا دررابطه به تاریخچه گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان معلومات ارایه گردید. درادامه از کارکردها وفعالیت های بعدی گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان به اعضای جدید مفصلا معلومات ارایه شد.
تسهیل کننده اضافه کرد که گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان از ماه اکتوبر 2014 شروع به کارنموده وفعلا ثبت وراجستر معنیت وزارت اطلاعات وفرهنگ میباشد. که دراین مدت گروه برنامه آگاهی دهی برای جوانان را در22 ناحیه شهر کابل برگذار نمودند که البته به همکاری تسهیلاتی فیفا بوده، درطی چندین جلسه گروه پالیسی ملی جوانان را به بحث وتبادل نظر گرفتند که دراخیر اعضای گروه یک طرح نهایی از پیشنهادات خویش برای نقد واصلاح پالیسی آماده نمودند البته بعد از آن گروه خواستند تا با معین جوانان از نزدیک ملاقات داشته باشند وطرح گروه را برایشان تقدیم نماید وبعدا برای آن دادخواهی نمایند ولی متاسفانه ما با وجود تلاش های زیاد نتوانستیم تا معین صاحب را ملاقات نماییم. بعدا اعضای گروه تصمیم گرفت تا یک تعداد از جوانان موفق را که واقعا درعرصه های اجتماعی موفق درخشیدند ولی ازطرف هیچ نهادی تشویق نشده اند را ضمن یک کتاب به معرفی بگیرد واز دستاوردها چالش های واینکه چه راه حل هارا برای سایر جوانان پیشنهاد مینمایند به دست نشربسپارد که خوشبختانه این همه معلومات توسط اعضای گروه جمع آوری گردید. وطی یک کنفرانس به سایر جوانان این تجارب شریک ساخته شد.
دراخیر جلسه تعهد نامه گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان توسط اعضای جدید به امضا رسید.

جوانان و انتخابات: گزارش برنامه آگاهی دهی

مشارکت سیاسی و انتخابات، میکانیزم هایی هستند که تمام اقشار واجد شرایط جامعه می توانند به وسیله آن در تعیین سرنوشت سیاسی، انتخاب مدیران و نمایندگان سیاسی شان شرکت کرده و خواست و نظر خود را در امور جمعی متبلور سازند. فهم و شناخت جوانان از پروسه های سیاسی مخصوصا انتخابات و اهمیت آن مستلزم بلوغ فکری و همچنان طرح و تدوین برنامه های آموزشی مناسب و ارایه آن از مجرای رسانه های همگانی برای مردم و تطبیق برنامه های آموزشی می باشد تا مردم با استفاده از آن بتوانند از اهمیت رای خود برای تعیین نمایندگان مناسب و تعریف سرنوشت سیاسی جامعه، آگاهی لازم را حاصل نموده و در پروسه انتخابات شرکت نمایند.
در نظام هاي سياسي دنيا، مراجعه مستقيم يا غير مستقيم به آراء مردم و برگزاري انتخابات عمومي به عنوان اهرم اصلي جلب مشاركت مردم در امور اجتماع تلقي مي شود و از آنجا كه جوانان نیروهای بالنده اجتماع محسوب مي شوند، برنامه ريزان سياست و تئوري پردازان مسايل اجتماعي نقش آنان را جدي تلقي مي كنند. جوانان در هر جامعه، به دليل برخورداري از پتانسيل بالا و امكان حضور در فعاليت هاي اجتماعي، مورد توجه حكومت ها و احزاب سياسي هستند. بدين دليل تمرين دموكراسي و مشاركت سياسي در سنين پايين تر در شكل گيري انديشه سياسي جوانان نقش جدي را ايفا مي كنند.
حضور جوانان در انتخابات نشانگر روند تدریجی تحقق حقوق مدنی و سیاسی آنان در افغانستان می باشد. مشارکت جوانان در فعالیت های سیاسی در شرایط فعلی انکارناپذیر و ستودنی است. با وجودی این که هنوز مشارکت سیاسی جوانان در تمام نقاط به طور یکسان نیست و سهم عادلانه آنان با موانع حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گوناگون مواجه می باشد، با آن هم در این عرصه رشد چشمگیر را شاهد بودیم.

برای ادامه مطلب ګزارش را دانلود نمایید

گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان

گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان بتاریخ 11 اکتبر، 2014 توسط فیفا تأسیس شد. هدف از تأسیس این گروه تشویق جوانان جهت مشارکت در پروسه های انتخابات است.
این گروه متشکل از 30 عضو میباشد. اعضای این گروه عبارت اند از اعضای پارلمان، شورای ولایتی، نهاد های جوانان، رسانه ها و دانشجویان داشگاه ها.
گروپ جلسات اش را بصورت منظم دایر میکند تا پیشنهادات و طرح های مشخصی را تهیه و به کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخابات، وزارت امور داخله، وزارت معارف و وزارت اطلاعات و فرهنگ ارائه کند.
گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان؛ جوانان را تشویق به مشارکت در پروسه های مختلف سیاسی میکند تا موانع فراه راه مشارکت جوانان را در این پروسه ها از میان بردارد.
گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان ماه دوبار در دفتر مرکزی فیفا تدویر جلسه میدهد. البته در حالات ضروری این گروه جلسات فوق العاده برگذار میکند.
در جریان انتخابات سال 2014 میلادی گروه مصروف انتخابات بود و الی ختم انتخابات در ماه سپتمبر نتوانست جلسات اش را بصورت منظم دائر کند.
بخش زنان و جوانان موسسه فیفا 3 بروشور و یک رهنمود در بخش جوانان تهیه نموده است.
• بروشورها مربوط به گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان بتاریخ دهم ماه دسمبر سال 2014 میلادی تهیه شد و شامل معلومات در مورد گروپ، لیست فعالیتهای گروپ و رهنمودها میباشد
• بروشور تهیه شده درمورد حقوق سیاسی زنان. در این بروشور 4 حق ( حق آزادی جنبشها، حق آزادی تجمعات، حق آزادی عقیده، حق آزادی بیان، حق آزادی تشکیل سازمانها) و 3 اصل (اصل عدم ارعاب، اصل بی طرفی، اصل عدم تبعیض) شناسایی شده است.

رهنمود مشارکت سیاسی زنان و جوانان بتاریخ 11 دسمبر 2014 تهیه گردید. در این رهنمود ما کوشیدم تا معلومات مفصل پیرامون پروسه انتخابات، کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی، مشارکت سیاسی زنان و جوانان در پروسه انتخابات و بخش زنان و جوانان موسسه فیفا ارائه کنیم.

برای دریافت معلومات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نماید و بروشور را که در رابطه به میکانیزم کاری گروه داد خواهی حقوی سیاسی جوانان می باشد دانلود نمایید.

بروشور  گروه داد خواهی حقوق سیاسی جوانان

راپورجلسه ماه جولاي گروه دادخواهي حقوق سياسي جوانان

 

تاريخ: 23/7/2015
مكان: دفترمركزي فيفا
زمان: 1:30 الي 2:30
اشتراك كنندگان: اعضاي گروه دادخواهي حقوق سياسي جوانان
آجندا: پريزنتيشن اول پاليسي ملي جوانان،پريزنتيشن دومي پاليسي ملي جوانان

مقدمه:
درابتدا گذارش جلسه قبلي ارايه گرديده، وآجندا جلسه به معرفي گرفته شد .پريزنتيشن اول جلسه توسط فرشته يكي از اعضاي فعال گروه دادخواهي حقوق سياسي جوانان كه دربرگيرنده نقد پاليسي ملي جوانان بود ارايه گرديد.
جريان جلسه:
فرشته يكي از اعضاي گروه دادخواهي حقوق سياسي جوانان درارتباط به نقد پاليسي ملي جوانان يادآورشد. كه متن پاليسي ملي جوانان جالب بوده امادرعين حال بسيار آرمان گرابوده كه بدوراز واقعيت است . دليل آن هم اينست كه گروه هاي كاري كه روي اين پاليسي كارنمودند كوركورانه عمل نموده وبا توجه به تجارب كشورهاي بيگانه ميباشد تا واقعيت هاي افغانستان .
موارد ذيل به عنوان نقد پاليسي ملي جوانان ارايه گرديد.
• پاليسي ملي جوانان از ارزشهاي اسلامي يادآور شده است .اين درحالي است كه درافغانستان اقليت هاي ازاهل سيك، اهل هنود وعيسوي هاي نيز زندگي مينمايند كه درحقيقت تنها ذكرارزشهاي اسلامي ناديده گرفتن حقوق اين اقليت هاي مقيم افغانستان اسدت .

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر