گزارش همایش زنان دررهبری

موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) همایش را تحت عنوان زنان دررهبری به‌ منظورشریک سازی فهرست زنان نخبه که شامل اسامی۱۰۸۰ زن نخبه میگردید، برای پیشکش به سران حکومت وحدت ملی برگزارنمود. همایش مذکوربا حضور۱۲۰ تن از(نمایندگان ومشاورین ریاست جمهوری،نمایندگان ومشاورین ریاست اجراییه،نمایندگان ولسی جرگه ومشران جرگه، کمیشنران کمیسون حقوق بشر،معین وزارت امورزنان، نمایندگان نهاد های بین المللی،فعالین حقوق زن و نمایندگان جامعه مدنی ومحصلین جوان ) درهوتل کانتیننتال تدویریافت.
در این همایش، افزون بر معرفی اهداف همایش، ارایه پریزنتیشن حاوی موضوعات پیرامون چگونگی تشکیل کمیته کاری گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان وجمع آوری لست زنان نخبه، قرایت پیام ریاست جمهوری وریاست اجراییه، اخذ سوالات وپیشنهادات حضارو چالش ها ومشکلات زنان ضمن یک پنل به بحث گرفته شد.
اعضای پنل: محترمه داکترحبیبه سرابی(معاون شورای عالی صلح)،محترمه سپوژمی وردک(معین پالیسی وزارت امورزنان)، محترمه سیما غنی(عضومنشورزنان)،محترمه عادله بهرام نظامی(مشاورریس جمهوردرامورجامعه مدنی)،محترمه حمیراثاقب(ریسه وبنیان گذارنهاد صدای زن افغان)،وپرستو یاری(تسهیل کننده پنل).

برای ادامه مطلب گزارش را دانلود نمایید

گزارش سومین جلسه مشترک کاری گروه های دادخواهی حقوق سیاسی زنان وجوانان

سومین جلسه مشترک کاری گروه های دادخواهی حقوق سیاسی زنان وجوانان به روز چهارشنبه ۲۲ جون ۲۰۱۶ برای بحث وتبادل نظر پیرامون نهایی سازی اعلامیه اصول اساسی برای اشتراک معنی دارزنان وجوانان درفیفا برگزارگردید. جلسه با مروری کوتاه برگزارش جلسات قبلی آغاز گردید. طبق آجندا اشتراک کنندگان روی اصول اساسی مشارکت سیاسی جوانان بحث نموده پیشهاد نمودند تا درمقدمه از تلاش های خود جوانان با وجود موانع سد راه شان یادآوری بعمل آید. وهمچنان دررابطه به عوامل کمرنگی مشارکت سیاسی جوانان اشتراک کنندگان موارد ذیل را اضافه نمودند.
- استفاده ابزاری ازاعتماد ونیروی جوانان
- استفاده ازنیروی جوانان صرف درمواقع کمپاین های انتخاباتی
- پایین بودن سطح آگاهی جوانان
- عدم موجودیت زمینه های آگاهی دهی درمکاتب
- بی باوری بزرگسالان نسبت به جوانان
- عدم رعایت اصول بی طرفی ازطرف کارمندان کمیسیون های انتخاباتی که باعث بی باوری جوانان نسبت باین پروسه گردیده است.
- عدم موجودیت شرایط برای اشتراک جوانان درانتخابات
- عدم موجودیت فضای اعتماد بین جوانان
درادامه جلسه تسهیل کننده هریک ازاصول را به ترتیب به خوانش گرفته واشتراک کنندگان نظریات خویش را روی اصول مربوط به مشارکت سیاسی جوانان با ما شریک ساختند

گزارش دومین جلسه مشترک کاری ګروه های دادخواهی حقوق سیاسی زنان وجوانان

دومین جلسه مشترک کاری گروه های دادخواهی حقوق سیاسی زنان وجوانان به تاریخ ۱۶ جون ۲۰۱۶ برگزارگردید. جلسه با مروری کوتاه به گزارشات جلسات قبلی آغاز شد. درابتدا تسهیل کننده (وژمه عزیزی) معلومات را دررابطه به چګونګی ترتیب مواد اعلامیه اصول اساسی برای اشتراک معنی دارزنان وجوانان به اشتراک کنندګان ارایه نموده اضافه نمودکه بخش زنان وجوانان تصمیم اتخاذ نمود تا اعلامیه مشترک را ازآدرس گروه دهای دادخواهی حقوق سیاسی زنان وجوانان آماده نموده وبا حکومت ومراجع مربوطه دررابطه دادخواهی نماید. بنا درین زمینه ما به مطالعه یک سلسله اصول قوانین استندردهای بین المللی وتحقیقات گوناگون برای دریافت چالش های عمده زنان وجوانان درانتخابات قبلی پرداختیم. بطورمشخص برای دریافت چالش های زناپ درانتخابات گذشته ما به مطالعه قوانین اعلامیه بنکاک گزارش های فیفا ونهادهای ناظر وتحقیق های فیفا را درراستای حقوق سیاسی زنان پرداختیم. بعد ازدریافت مشکلات زنان ما ارزیابی را از فعالیت های دودهه اخیر درارتباط به زنان صورت گرفته بود پرداختیم وچالش های عمده را دریافت کردیم. وی علاوه نمود که ما عین کاررا درقسمت دریافت چالش های جوانان نیز انجام دادیم. ما تحقیق های مختلف را مطالعه کردیم .بعد از مطالعه ان دریافتیم که بعضی از مشکلات است که جوانان دارند اما زنان ندارند واقعا مشکلات جوانان نسبت به زنان بیشتر بود.
دربخش جوانان ما توانستیم سروی را که بنیاد آسیایی درسال 2015 گزارش مجما راپورنظارتی فیفا مطالعه نماییم ودریافتیم که چالش های است که وچه مشترک با خانم های دارد اما بعضی از چالش های نیز اند که کاملا جدید اند وخانم های بان مواجه نیستند.بنا برای ان نیز یک سلسله اصول اماده نمودیم. ما میخواهیم این اصول را طی سه جلسه با شما شریک ساخته ونهایی سازیم. وبا حکومت ومقامات ذیصلاح شریک سازیم.اما چون جلسه قبلی ابتدایی بود کاپی اعلامیه به دسترس اشتراک کنندگان قرارگرفت.تا با دقت مطالعه نموده ودرجلسه دوم نظریات خویش را با ما شریک سازند.زیرا هدف ما از ترتیب این اعلامیه این است تا توانسته باشیم یک اصول برمفهوم محتوی داشته باشیم. با باشد مورد استقبال حکومت ومراجع مربوطه قرارگیرد.زیرا ما ضمن این اصولنامه بعضی از پیشنهادات به حکومت کمسیون های انتخاباتی واصلاح قوانین داریم.بنا باید چیزی باشد بنیادی تا باشد تغییر ایجاد کند.وبرای ان دادخواهی کرده بتوانیم.
درادامه جلسه اصول مربوط به مشارکت سیاسی زنان به ترتیب برای بحث وتبادل نظر وجمع آوری نظریات اشتراک کنندگان دررابطه به ان به خوانش گرفته شد.

گزارش کنفرانس اعلامیه: «اصول اساسی اشتراک معنی دار- زنان وجوانان درروند انتخابات»

بخش زنان و جوانان موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) کنفرانس را تحت عنوان اعلامیه اصول اساسی اشتراک معنی دارزنان وجوانان درروند انتخابات  به‌منظور پیشکش به نمایندگان ریاست جمهوری وریاست اجراییه که شامل 20 اصل درارتباط به مشکلات زنان وجوانان وارایه راه حل های پیشنهادی به مراجع مربوطه میگردید را به تاریخ  10 سنبله 1395 مطابق 31 آگست 2016 میلادی درهوتل کابل ستار شهر کابل با اشتراک 70 تن اشتراک‌کننده از نمایندگانی از کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون‌های انتخاباتی، مسوولین بخش‌های جندروکمیته جوانان احزاب سیاسی، نهادهای جامعه‌ی مدنی،اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان وجوانان وتعدادی ازمحصلین دانشگاه ها  و نیز نمایندگانی از ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه، وزارت امورزنان، وزارت حج واوقاف تدویر نمود. در این کنفرانس، افزون بر معرفی اهداف، یافته‌های جلسات مشترک گروه های دادخواهی حقوق سیاسی زنان وجوانان، پیشنهادات متضمن اعلامیه، برنامه ها وتعهدات  اعضای پنل به بحث گرفته شد.

برای ادامه مطلب گزارش را دانلود نمایید

گزارش جلسه دادخواهی حقوق سیاسی زنان وجوانان با محترم عبدالله عبدالله ریس اجراییه حکومت وحدت ملی

گروپ هاي دادخواهي حقوق سياسي. زنان و جوانان -فيفا باداكترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی أفغانستان دیدارنمودند .كه دراين ديدار اعضاي گروپ ها تاکيد بر افزايش نقش زنان دركرسي هاي انتخاباتي وسياسي داشتند.
مسوول بخش زنان و جوانان -فيفا با ابراز قدردانی از تلاش ها و حمایت رئیس اجرائیه کشور افزود موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان-فيفا یک تحقیق همه جانبه را تحت عنوان زنان و مشاركت سياسي را برای دادخواهی در زمینه مشارکت سیاسی زنان و جوانان بویژه در انتخابات انجام داده است. در این تحقیق براساس مشوره و گفتگو در تمام ولایات؛ دستاوردها، چالش ها و موانع مشارکت زنان در انتخابات آینده آسیب شناسی شده است. آنان نتایج ان طي اعلاميه أصول أساسي براي اشتراك معني دار زنان و جوانان در انتخابات كه شامل دو فصل و ٢٠اصل است با رئیس اجرائیه کشور شریک نمودند.
اشتراک کننده های این برنامه از رئیس اجرائیه کشور خواستند: در زمینه تقویت مشارکت سیاسی زنان و جوانان، رفع چالش ها و موانع، معرفی زنان شایسته و توانا برای ایجاد باورمندی نسبت به توانایی های زنان در جامعه، نقش زنان در کمیسیون های انتخاباتی، همکاری نهادهای ذیربط در زمینه آگاهی دهی از حقوق سیاسی زنان، اصلاحات انتخاباتی، توزیع تذکره های الکترونیکی اقدام جدی نماید.

تاریخ :6 دلو 1394 مطابق 26 جنوری 2016 مکان : ریاست جندروزارت امورداخله اشتراک کنندگان : اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان، خانم حکمت شاهی ریسه جندروزارت امورداخله.

تاریخ:6 دلو 1394 مطابق 26 جنوری 2016
مکان: ریاست جندروزارت امورداخله
اشتراک کنندگان: اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان، خانم حکمت شاهی ریسه جندروزارت امورداخله.

مقدمه؛
درابتدا جلسه مریم آروین (مسول بخش زنان وجوانان فیفا) درضمن معرفی گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان از تدویر جلسات مشورتی درهشت زون کشورومباحث گروپی درشش زون کشوریادآورشده افزود که هدف از راه اندازی این جلسات بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان دراریکه های سیاسی از نگاه کمی وکیفی و همچنان ارزیابی کارکرد آنعده از زنان که فعلا دراریکه های قدرت حضوردارند را تشکیل میداد.
وی اضافه نمود که به تعداد 233 تن درجلسات مشورتی و فوکس ګروب اشتراک نموده بودند، که از جمله 77 تن اشتراک کننده درمباحث گروپی را زنان تشکیل میداد و 70 % اشتراک کننده گان جلسات مشورتی نیز زنان بودند. وی اضافه کرد که ما درین جلسات یک تعداد مردان اشتراک کنندگان نیز داشتیم تا از پیشنهادات شان درزمینه استفاده نماییم، وی از مشکلات عمده زنان درجریان انتخابات نبود امنیت درسطح ولسوالی ها یادآورشد که این ناامنی باعث شد تا سطح اشتراک زنان پایین آید، اشتراک کنندگان از کمبود پولیس زن درجریان انتخابات شاکی بودند و همچنان از مشکل استفاده ازامکانات دولتی به نفع اعضای شورای ولایتی کاندیدان که جدیدا ثبت نام نموده بودند یادآورشدند، این زنان به تهدیدات امنیتی و حتی اختطاف اطفال شان نیز اشاره نمودند، درمجموع این زنان خواهان این بودند تا وزارت داخله امنیت شان را تامین نماید. درادامه خانم شاهی درپاسخ به چالش استفاده از امکانات دولتی توسط اعضای شورای ولایتی گفت که وزارت داخله تمامی آنعده از افرادیکه از امکانات دولتی به نفع خود استفاده نموده بودن را مجازات نموده است، وی همچنان افزود درصورتیکه دوستان برای ما اسناد ارایه نماید، ما حتما رسیدگی مینماییم،

گزارش جلسه دادخواهی گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان با کمیسیون انتخابات

تاریخ:4 دلو 1394 مطابق 25 جنوری 2016
مکان: کمییسون مستقل انتخابات افغانستان
اشتراک کنندگان: اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات.

مقدمه؛
درابتدا جلسه مریم آروین (مسول بخش زنان وجوانان فیفا) درضمن معرفی گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان از تدویر جلسات مشورتی درهشت زون کشورومباحث گروپی درشش زون کشوریادآورشده افزود که هدف از راه اندازی این جلسات بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان دراریکه های سیاسی از نگاه کمی وکیفی و همچنان ارزیابی کارکرد آنعده از زنان که فعلا دراریکه های قدرت حضوردارند را تشکیل میداد.
وی اضافه نمود که به تعداد ۲۳۳ تن درجلسات مشورتی و فوکس ګروب اشتراک نموده بودند، که از جمله 77 تن اشتراک کننده درمباحث گروپی را زنان تشکیل میداد و 70 % اشتراک کننده گان جلسات مشورتی نیز زنان بودند. وی علاوه نمود که درطی جلسات ما اشتراک کنندهگان از مشکلات که درجریان انتخابات با آن مواجه بودند از قبیل تقلب گسترده، نبود کارمندان زن در مراکز رای دهی،آگاهی نداشتن فامیل ها یاد آورشدند، وی علاوه نمود که اشتراک کنندگان پیشنهاد نمودند که مردم درسطح مراکز ولایات تا اندازه به آگاهی دررابطه به انتخابات رسیده اند اما باید ازین به بعد کمیسیون ونهادهای جامعه مدنی برنامه های آگاهی دهی را درسطح ولسوالی ها برگزارنماید.یکی دیگر از پیشنهادات اشتراک کنندگان جلسات را استخدام استادان مکاتب به حیث کارمند انتخاباتی تشکیل میداد. اشتراک کنندگان از مشکل موجودیت رای نیابتی یاد آور شدند،همچنان اعمال نفوذ بالای زنان برای استفاده از حق رای شان به دلخواه مردان فامیل و قوم ، وی همچنان از انجام یک تحقیق که با نهاد های مربوطه دررابطه به رقم اشتراک زنان درقدرت صورت گرفت اشاره نمود.

گزارش کنفرانس «زنان ومشارکت سیاسی»

بخش آگاهی‌دهی برای زنان و جوانان موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) کنفرانس را تحت عنوان زنان ومشارکت سیاسی به‌منظور ارایه یافته‌های گزارش «زنان ومشارکت سیاسی» که شامل گزارش توحیدی از هشت مباحث گروپی درهشت زون کشور و شش جلسه مشورتی در شش زون کشور می‌باشد، را به تاریخ 16جدی 1394 مطابق 6 جنوری 2016 میلادی درهوتل صافی لند مارک شهر کابل با اشتراک 100 تن اشتراک‌کننده از نمایندگان در شورای ملی (ولسی جرگه و مشران جرگه) و نمایندگانی از کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون‌های انتخاباتی، مسوولین بخش‌های جندر احزاب سیاسی، نهادهای جامعه‌ی مدنی، و نیز نمایندگانی از ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه، وزارت امورزنان، وزارت داخله، وزارت حج واوقاف و اداره امور تدویر نمودند. در این کنفرانس، افزون بر معرفی اهداف، یافته‌های گزارش زنان و مشارکت سیاسی و ارایه پیشنهادات توسط اعضای پنل به بحث گرفته شد.
اعضای پنل: محترم محمدنعیم اصغری (مسوول برنامه‌های فیفا)، محترمه پرستو یاری (سکرتر مشاوریت ریاست اجراییه)، محترمه عادله بهرام ( رییس حزب جمهوری‌خواهان و مشاور ریاست‌جمهوری)، محترمه مریم آروین (مسول بخش آگاهی‌دهی برای زنان و جوانان فیفا) و محترم عقیل آزاد (مسول بخش تحقیق فیفا).

برای ادامه مطلب گزارش را دانلود نمایید

زنان و مشارکت سیاسی

جامعه‌شناسی سیاسی با تاکید بر اصل تاثیر جامعه بر سیاست، معتقد است جامعه سیاسی از گروه‌ها و نیروهایی تشکیل می‌شود که هر یک عهده‌دار نقشی خاصی در مشارکت سیاسی هستند. در این میان، موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی، بررسی تعاملات دولت‌ها و اقشار اجتماعی است. حضور زنان در عرصه‏های گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از جمله مسایل بحث‏‌برانگیز در مسایل اجتماعی کشورهاست؛ بدون شک حضور و مشارکت سیاسی- اجتماعی زنان در کشورهای عقب‌‌مانده و در حال توسعه و بسیج‏ آن‏ها در قالب مشارکت موثر و سازمان‌یافته در فرآیند توسعه‏ جایگاه ویژه‏ای دارد. بررسی و ارزیابی برخورداری زنان از حقوق سیاسی و سهم آن‎‌ها در کرسی‌های انتخابی و مدیریتی، یکی از برنامه‌های اساسی در بحث مربوط به مشارکت سیاسی زنان می‌باشد. قانون اساسی افغانستان، بدون تفکیک جنسیتی، زن و مرد را به عنوان شهروندان برابر و صاحب حق و تکلیف یکسان تعریف کرده است. يکي از مباحث عمده مشارکت سیاسی، بر آن تعلق دارد که نشان دهد پويايي جامعه و دولت تا چه حد محصول فعال شدن شکاف‌هاي اجتماعي در طي زمان است. يکي از اين شکاف‌هاي اجتماعي، تفاوت جنسیتي است. شکاف جنسیتي به عنوان يک شکاف ساختاری از تقسيم جمعيت جامعه بر دو گروه مردان و زنان به وجود مي‌آيد. این شکاف بر حسب تفاوت و وسعت آن، در جوامع مختلف به اشکال مختلف متبلور می‌‎شود: از جوامع سنتی تا جوامع نوین و تا جوامع در حال گذار. در اين راستا به نظر مي‌رسد جامعه سياسي فعلي افغانستان به‌عنوان يک جامعه در حال گذار با وضعيت نامساوی بودن جنسیتي در امر مشارکت سیاسی مواجه باشد. زنان به‌عنوان قشر بزرگ از جامعه، در بیش از یک دهه تمرین حضور در حیات سیاسی را به درستی انجام داده‌اند. حضور هدفمند و معنادار آن‌ها در چندین دور انتخابات در کشور، مبین این واقعیت است. فراتر از حق رای، زنان پیشترفت‌های چشم‌گیر بیشتری در عرصه کسب کرسی‌های نمایندگی و مدیریتی در سطح مرکز و حکومت‌های محلی در ولایات داشتند. با این همه، تفاوت‌ها و شکاف‌های اجتماعی ناشی از مناسبات ناپسندفرهنگی و عنعنوی، باعث شده است که حضور صددرصدی زنان در حیات سیاسی با چالش‌های زیادی مواجه گردد. باور ما این است که فراهم‌آوری تسهیلات و دادخواهی برای حمایت قانونی از حضور زنان در عرصه سیاسی، می‌تواند افزون بر این که مشوق مفیدی برای زنان برای ایفای نقش بیشتر در عرصه سیاسی می‌باشد، توازن و برابری در مشارکت سیاسی را هم تا حدی قابل قبول، تامین می‌کند.

ادامه مطلب...

یافته های فیفا از فوکس گروپ ها

هدف فيفا از راه اندازي اين برنامه دريافت ميزان مشكلات زنان منحيث راي دهنده و كانديددر انتخابات 1393 بوده . بهترين عملكرد جهت نيل بدين هدف همانا ازطريق راه اندازي فوكس گروپ در نظر ديده شد. جلسات فوکس گروپ از طرف فیفا مطابق به اجندا برای 45 دقیقه درمراکز زون های شش گانه کشور دایر گردیده و توسط یک تن تسهیل کننده و یک تن نوت گیرنده که قبلا در دفتر مرکزی آموزش دیده اند به همکاری هماهنگ کنندهٔ ولایتی پیش برده شد.
در این جلسات روی اشتراک زنان در انتخابات 1393 ریاست جمهوری و شورا های ولایتی و مشکلات فرارو زنان در انتخابات بحث و تبادل نظرصورت گرفت و پشنهادات جهت رفع این مشکلات ابراز گردید. در این برنامه تسهیل کننده و نوت گیرنده کوشش نمودند تا نظرئیات مختلف را از تمام اشتراک کننده جمع آوری و ثبت نموده و به دفتر مرکزی فیفا در کابل انتقال دادند و توسط تیم مرکزی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و یکجا با یافته های جلسات سایر زونها طی طرح واحد تهیه و به مراجع مربوطه ارسال گردید.اشتراک کنندگان این فوکس گروپ ها اعضاي نماینده گان ولسی جرگه ،فعالین حقوق زن و کاندیداها برنده و بازنده شورای ولایتی فعالین حقوق زن، نماینده های نهادی های دفاع از حقوق زن و نماینده های جامعه مدنی تشکیل میداد.

راپور نهایی فوکس گروپ در ۸ زون کشور

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر