هماهنگ کنندگان ولایتی

هماهنگ کنندگان ولایتی فیفا از جملهٔ کارمندان رضاکار درازمدت این نهاد اند که فعالیت های فیفا را در سطح ولایت مربوطهٔ خویش مدیریت نموده و از لحاظ سلسله مراتب اداری،به بخش ارتباطات ولایتی فیفا پاسخگو میباشند. تعداد مجموعی این مشاهدین به ۶۸ تن رسیده که در هرولایت به تعداد ۲ هماهنگ کنندهٔ ولایتی (یک مرد و یک زن) حضور دارند.هماهنگ کنندهٔ ولایتی ذکور و اناث دارای موقف مساوی میباشند؛ اما هرگاه برنامه های فیفا برای قشر ذکور میباشد،مسؤلیت بیشتر آن مربوط هماهنگ کنندهٔ ذکور و حالت معکوس آنرا هماهنگ کنندهٔ ولایتی زن به دوش خواهد داشت.
 
وظایف هماهنگ کنندهٔ ولایتی

۱.تامین روابط با دفتر فیفا از طریق بخش ارتباطات ولایتی؛
۲.تنظیم برنامه مشاهده از انتخابات در سطح ولایت مطابق به هدایت دفترفیفا؛
۳.نماینده گی از موسسه فیفا نزد کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در سطح ولایت مربوطهٔ خویش؛
۴.تامین ارتباطات منظم موسسه فیفا با ادارات انتخاباتی در سطح ولایت مربوطهٔ خویش؛
۵.حضور در برنامه های اموزش موسسه فیفا حین روند انتخابات؛
۶.نظارت از تطبیق پلان عملیاتی موسسه فیفا حین انتخابات در سطح ولایت؛
۷.تطبیق برنامه های اموزشی فیفا در سطح ولایت مربوطهٔ خویش مطابق به هدایت دفتر فیفا؛
۸.همکاری در شناسائی و استخدام مشاهدین واجد شرایط در ولایت مربوطه بنابر درخواست دفتر فیفا؛
۹.همکاری با دفتر مرکزی در شناسائی و تعین نهاد های همکار واجد شرایط در ولایت مربوطه بنابر درتقاضای دفتر فیفا؛  تدویر برنامه های آموزشی برای مسئولین ولسوالی در همکاری با نهاد همکار در ولایت مربوطه،نظر به تقاضای دفتر فیفا   انجام سایر وظایفی که توسط دفتر مرکزی به وی سپرده میشود.

تعهدات هماهنگ کنندهٔ ولایتی

۱.هماهنگ کنندهٔ ولایتی ولایتی حين پروسه انتخابات مكلف به رعايت بي طرفي وعدم جانبداري بوده ودرايام واوقات تماس باكانديدان واحزاب سیاسی شديدآ اين اصل را مد نظر میداشته باشد    
۲.هماهنگ کنندهٔ ولایتی در زمان رضاکاری خویش با فیفا،در سایر نهاد های مشابه مصروف کار نمیباشد.   
۳.هماهنگ کننده ولایتی مسوولیت رهنمائی مسؤلین ولسوالی ها و مشاهدین محلی را مطابق به رهنمود دفتر فیفا دارد و ازتکمیل چک لست ها وراپوردهی آنها نزد دفتر مرکزی مسؤل میباشد.
۴.هماهنگ کننده ولایتی، تمام وظایف خویش را اجرا نموده ومطابق رهنمود،راپور كاري خویش را دراوقات معينه به دفترمركزي ارسال نمايد.
۵.هماهنگ کننده ولایتی براي تطبيق برنامه هاي موسسه فیفا در سطح ولایت حق الويت داده وازساير امكانات موجود براي اجرآ وتطبيق درست برنامه هاي متذكره از دل وجان كوشا میباشند.
۶.هماهنگ کننده ولایتی تعهد مي كند كه جهت همكاري به موقع وهمه جانبه با موسسه ازسايرفرصت هاي موجود درمحيط كاري خوداستفاده مي نماید. اين فرصت ها مي تواند ازطريق تفاهم قبلي بانهادي كه رضاكاردرآن كارمي كند انجام يابد يااز طريق سهمیه تعطيلات سالانه، رخصتي هاي ضروري وسايرفرصت هاي ديگرتوسط خودرضاكارمیتواند تامين گردد .     
۷.مسؤل ولایتی حین روند انتخابات از انجام فعالیت مشاهدین بطور بیطرفانه و درست آن نظارت نموده و در صورت مشاهده کدام مشکل،دفتر فیفا را در اسرع وقت در جریان قرار میدهد.
۸.هماهنگ کننده ولایتی حین روند انتخابات از شفافیت امور مالی برنامه های فیفا در سطح ولایت نظارت نموده و در صورت مشاهده کدام مشکل،دفتر فیفا را در اسرع وقت در جریان قرار میدهد.  
۹.هماهنگ کننده ولایتی بعداز امضاي تعهدنامه،اگرخواست كه محل زيست خودرا به طوردايمي تغييربدهدبايد كتبآ مسؤل ارتباطات ولایتی فیفا را 10 روز قبل اطلاع دهد.
۱۰. ماهنگ کننده ولایتی درجريان پروسه انتخابات هرگز بدون اجازه كتبي دفتر فیفا، موقعیت خود را نبايد براي مدت بيشتراز يك هفته به طورموقتي هم ترك نمايد
۱۱. درصورت وقوع حادثه غير مترقبه اگر محل را موقتآترك مي نمايد بايد به زودترين فرصت ممكنه دفتر فیفا را ازطريق وسيله ممكنه درجريان بگذارد.

شرایط استخدام رضاکاران :

• داشتن تابعیت افغانستان؛
• حد اقل داشتن سند فراغت از صنف ۱۲؛
• سکونت اصلی و فعلی در ولایتی که میخواهد در آنجا انجام وظیفه نماید؛
• کاندید نبودن در پست های انتخابی
• نداشتن قرابت درجه اول (مطابق به قانون انتخابات) با کاندیداها؛
• منسوب نبودن به قوای مسلح کشور؛
• نداشتن عضویت حزب سیاسی؛
• نبود قرابت درجه یک میان هماهنگ کننده ذکور و اناث در سطح ولایات و ولسوالی ها
• تکمیل سن ۱۸ سالگی
• داشتن کارت رایدهی
• داشتن شهرت نیک درمحل بود وباش

برای این پست درخواست ارسال نمائید

 

 

 

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر