هماهنگ کننده ولایتی

هماهنگ کنندگان ولایتی فیفا از جملهٔ کارمندان رضاکار درازمدت این نهاد اند که فعالیت های فیفا را در سطح ولایت مربوطهٔ خویش مدیریت نموده و از لحاظ سلسله مراتب اداری به بخش انتخابات فیفا پاسخگو میباشند. که در هرولایت به تعداد ۲ هماهنگ کنندهٔ ولایتی (یک مرد و یک زن) حضور دارند. هماهنگ کنندهٔ ولایتی ذکور و اناث دارای موقف مساوی میباشند اما هرگاه برنامه های فیفا برای قشر ذکور میباشد مسؤلیت بیشتر آن مربوط هماهنگ کنندهٔ ذکور و حالت معکوس آنرا هماهنگ کنندهٔ ولایتی زن به دوش دارد. هماهنگ کننده فیفا معاش مشخص نداشته اما فیفا مطابق به بودیجه،در جریان انتخابات یک مقدار پول را برای تامین مصارف خوراک،ترانسپورتیشن وکریدت کارت به ایشان پرداخت نماید.

شرایط استخدام رضاکاران

• داشتن تابعیت افغانستان؛
• حد اقل داشتن سند فراغت از صنف ۱۲ برای هماهنگ کنندگان ولایتی و ولسوالی؛
• سواد خواندن و نوشتن برای مشاهدین محلی؛
• تکمیل سن ۱۸ سالگی؛
• سکونت فعلی در ولایتی که میخواهد در آنجا انجام وظیفه نماید؛
• کاندید نبودن در پست های انتخابی
• نداشتن قرابت درجه اول (مطابق به قانون انتخابات) با کاندیداها. در صورت داشتن قرابت درجه دوم، دفتر فیفا درجریان قرارداده شود؛
• منسوب نبودن به قوای مسلح کشور؛
• نداشتن عضویت حزب سیاسی و یا جریانات سیاسی (جریاناتی که مانند احزاب ثبت وزارت عدلیه نبوده اما دارای اهداف سیاسی میباشند)؛
• در صورت موجودیت قرابت میان هماهنگ کننده ذکور و اناث در سطح ولایات و ولسوالی ها، دفتر فیفا در جریان قرار گیرد؛
• موجودیت اسم رضاکار در فهرست رایدهندگان/داشتن کارت رای دهی.
• شامل لست سیاه کمیسیون های انتخاباتی نباشد؛
• داشتن شهرت نیک درمحل بود وباش؛
• داشتن حد اقل دوسال تجربه کاری در بخش های اداری مالی ویا تدارکات.
وظایف هماهنگ کنندهٔ ولایتی ذکور
1. نمایندگی از موسسه فیفا در سطح ولایت مربوطه؛
2. تامین ارتباطات منظم موسسه فیفا با ادارات انتخاباتی در هماهنگی با نهاد همکاردر سطح ولایت مربوطهٔ خویش؛
3. تنظیم برنامه مشاهده از انتخابات در سطح ولایت مطابق به هدایت دفترفیفا؛
4. حضور در برنامه های اموزشی موسسه فیفا حین روند انتخابات؛
5. نظارت از تطبیق پلان عملیاتی موسسه فیفا حین انتخابات در سطح ولایت؛
6. همکاری با نهاد همکار در شناسائی مشاهدین ذکوردر سطح ولایت مربوطه؛
7. تطبیق برنامه های آموزشی برای هماهنگ کنندگان ولسوالی و مشاهدین محلی؛
8. هماهنگی در تطبیق تمامی برنامه ها با هماهنگ کننده اناث در سطح ولایت مربوطه؛
9. توزیع و جمع آوری مواد نظارتی مانند کلاه، تعهدنامه، پرسشنامه ... به ناظرین در هماهنگی با نهاد همکار فیفا؛
10. جمع آوری گزارشات و راپور های انتخاباتی از هماهنگ کنندگان ولسوالی و ارسال آن به دفتر فیفا مطابق به رهنمودهای فیفا؛
11. نظارت از مشاهدین فیفا و ارائه معلومات در مورد حضور و یا عدم حضور‌شان در مراکز و محلات رایدهی طی یک برنامه و راهکار منظم؛
12. تنظیم جلسات فیفا با مقامات محلی، نهادهای جامعه مدنی و سایر مراجع مورد نیاز در ولایت مربوطه؛
13. نظارت از امور مالی برنامه های فیفا در سطح ولایت و راپور دهی به دفتر فیفا، مطابق هدایت موسسه فیفا؛
14. اطلاع دهی از تغیر محل زیست خویش به دفتر فیفا حد اقل ۱۰ روز قبل؛
15. اجتناب از انجام فعالیت های انتخاباتی با سایر نهاد های انتخاباتی و ذیربط در انتخابات؛
16. انجام سایر وظایفی که توسط دفتر مرکزی به وی سپرده میشود.


وظایف هماهنگ کننده ولایتی اناث

1. تامین روابط با دفتر فیفا از طریق بخش انتخابات؛
2. تنظیم برنامه های نظارتی مشاهدین اناث در سطح ولایت مطابق به هدایت دفترفیفا؛
3. نماینده گی از موسسه فیفا نزد نهاد های انتخاباتی،ریاست امور زنان وسایز نهاد های ذیربط در سطح ولایت مربوطهٔ خویش؛
4. حضور در برنامه های آموزشی موسسه فیفا حین روند انتخابات در مرکز؛
5. نظارت از تطبیق پلان عملیاتی موسسه فیفا حین انتخابات در سطح ولایت؛
6. تطبیق برنامه تقویت نقش سیاسی زنان در سطح ولایت مربوطهٔ خویش مطابق به هدایت دفتر فیفا؛
8. همکاری در شناسائی و استخدام مشاهدین اناث واجد شرایط در ولایت مربوطه .
9. تدویر برنامه های آموزشی برای مسئولین ولسوالی اناث در هماهنگی با نهاد همکار در ولایت مربوطه،
10. انجام سایر وظایف در ولایت مربوطه که توسط دفتر مرکزی فیفا به وی سپرده میشود.

تعهدات هماهنگ کنندهٔ ولایتی

رعایت پالیسی ها، دستورالعمل‌ها، طرزالعمل ها و تمام اسناد حقوقی فیفا و اسناد تقنینی انتخابات حین انجام وظایف محوله؛
رعايت بي طرفي و غیر جانب‌داری حین انجام وظایف و گزارشدهی؛
دادن حق الويت به کار های فیفا و استفاده از ساير امكانات خویش در راستای تطبيق درست برنامه فیفا؛
حفظ محرمیت اسناد و گزارشات فیفا و مشاهدین؛

تعهدات موسسهٔ فیفا در قبال رضاکاران ولایتی

حمایت معنوی، تهیه تصدیق نامه و تشکر نامه نظر به درخواست رضاکار و تائیدی بخش انتخابات؛
پرداخت یک مقدار پول در جریان نظارت از مراحل انتخاباتی جهت تامین مصارف خوراک، ترانسپورت، کریدت کارت .... مطابق به طرزالعمل مالی؛
تدویر برنامه های آموزشی در مورد موضوعات انتخاباتی و نظارت از انتخابات؛
کمک رضاکاران در زمینه گسترش روابط ایشان در سطح ولسوالی و ولایت.

لطف نموده  خلص سوانح (CV) خویش را بعد از مطالعه دقیق در مورد این بست به ایمل آدرس فوق ارسال نمایید. این ایمیل در مقابل حملات اسپم محافظت می‌شود. برای دیدن آن نیاز به فعال کردن جاوااسکریپت دارید.

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر