مشرانو جرگه شورای ملی از فیفا تقدیر کرد

مشرانو جرگه شورای ملی، امروز از هیات رهبری و برخی از کارمندان موسسه‌ی فیفا به‌خاطر فعالیت‌های این نهاد در بخش مشاهده پارلمانی و اصلاحات انتخاباتی، تقدیر به‌عمل آورد. در جلسه‌ی که با حضور منشی مجلس سنا و برخی از سناتوران در مقر شورای ملی برگزار شده بود، این مجلس با اعطای تحسین‌نامه، از این موسسه تقدیر نمود. داکتر محمدطیب عطا منشی این مجلس با تحسین از کارکردهای فیفا در بخش مشاهده پارلمانی، گفت: فیفا طی چند سال گذشته همواره کارکردهای پارلمان را به‌سمع و اطلاع مردم رسانیده است و این نهاد را در تامین ارتباط با مردم و بلندبردن سطح شفافیت کاری‌شان، کمک فراوان کرده است. او همچنان گفت مشرانو جرگه فعالیت‌ها و تلاش‌های این نهاد را به دیده قدر می‌نگرد و آن را شایسته تحسین می‌داند. محمدیوسف رشید، رییس اجرایی فیفا نیز با قدردانی از مشرانو جرگه شورای ملی گفت: فیفا یک نهاد ملی است که همیشه در راستای تقویت روندها و ساختارهای مبتی بر آرای مردم کار می‌کند. او گفت ما همواره همکار پارلمان بوده و می‌باشیم و تلاش ما این است تا نکات مثبت و دستاوردهای این نهاد را، به اطلاع مردم برسانیم. این جلسه با اعطای تحسین‌نامه‌ها به هیات رهبری و کارمندان بخش مشاهده پارلمانی موسسه‌ی فیفا به‌پایان یافت.

نشست ولایتی در بامیان برگزار شد

در جلسه‌ی رو در روی وکیل و موکل در بامیان: مشکلات اساسی مردم بامیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت

جمعه، 8 ثور 1396

در جلسه‌ی که به‌روز جمعه 8 ثور در شهر بامیان از سوی فیفا برگزار شد، مشکلات این ولایت در حضورداشت وکلای‌شان در شورای ملی و شورای ولایتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نبود برق، عدم اسفالت سرک‌ها، ناامنی در مسیرهای منتهی به این ولایت و عدم حمایت دولت از باغ‌داری در این ولایت، چهار مشکلی مردم این ولایت بود که در این جلسه روی آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت. آقای عبدالرحمان شهیدانی به‌نمایندگی از وکلای این ولایت در مجلس نمایندگان و آقای اسدالله اسدی به‌نمایندگی از شوای ولایتی این ولایت در این برنامه حضور داشتند و به‌مشکلات موکلین‌شان گوش فرادادند.

فشرده مشاهدات هفتگی - ولسی جرگه و مشرانو جرگه هفته ۱۵

طی این هفته مشااهیین ییفا جلسات عمومی   جلسات سه کمیسیون مجلس نماینیگان را زیر پوشا  مشااهیا ی دوق ارار قاقنید قر یج جلساه عمومی دوی  سانی عووی   رای مخالف   اکثری  آرای موایق مورق 9ایغانسااتان قر سااازمان  جارت ج انی را نا  ن ا  صااویق ارار قاقنی همانان واای ر ساانی یرمان  رنینی ریاساا  جم وری را که طر  پیشان اقی دوق اعواای مجلس میااشی مورق  صویق ارار قاقد قر ممن  لسی جرگه قر  دوی  رای اعتماق نه نامزق  زرای قیاع ملی، ریاس  عمومی 3191/31/13نشاس  مور  امنی  ملی   عواو ستر  مکممه قاقد  قر جلسات کمیسیون ها،  کمیسیون مالی   نوقجه  را نیز نه نررساای گری د  همانان 3191ماامن نکر ر ی اوانین، مصاارد نوقجه سااا   دوی  از  زیر آب   نرق   3191/31/13کمیسیون مواولات   مخانرات قر نشس  مور  رییس شارک  نرشنا پیرامون مشملات  رریه ها   مشملات نرق استجواب نه عم  آ رق   قر ساایر کمیسیونها، جلسات نهشم  عاقی   نر اساس اجنیا اقامه یای د از عمی   رین مومااوعات مورق نکر قر این هفته، قر ا اات امتیازی مسااای  امنی  نوق که نماینیگان مرقم قر نشس  های عمومی از ناوق امنی  قر سر اسر کشور یاقآ رق شینی   از حموم  دواستنی  ا قر ممینه جیی عم  نمایید.

برای ادامه مطلب گزارش را دانلود نمایید

فشرده مشاهدات هفتگی - ولسی جرگه و مشرانو جرگه هفته ۱۴

اصل هفدهم: ارایهی آگاهی به شهروندان در مورد آجندای پارلمانی اسناد کاری مربوط به وظایف پارلمان از قبیل :تقویم مجالس، معلومات در مورد آراء و برنامه جلسات كمیتهها، باید به دسترس شهروندان قرار بگی رد. به جز از موارد نادر كه شامل قانونگذاری سری میشود، پارلمان مكلف است تا اطلاع كافی برای شهروندان تهیه نموده و نظریات آنها را در مورد وظایف و مسوولیتهای اعضای پارلمان اخذ نمایند.

برای ادامه مطلب گزارش را دانلود نمایید

فشرده مشاهدات هفتگی - ولسی جرگه و مشرانو جرگه هفته ۱۳

پارلمان باید بهصورت فعال در مجالس ملی و بینالمللی تبادل تجارب کشورهای منطقه و سایر پارلمانها و نهادهای مدنی جهان اشتراک نمایند؛ تا شیوههای حسابدهی را آموخته و اطلاعات پارلمانی را بهصورت شفاف ارایه نماید. استفاده از معلومات و تکنالوژی ارتباطی را توسعه و اجرای اصول دموکراتیک را تقویت نماید.

برای ادامه مطلب گزارش را دانلود نمایید

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر