هماهنگ کنندگان ولسوالی

هماهنگ کنندگان ولسوالی نیز از جملهٔ کارمندان رضاکار درازمدت این نهاد بوده و مسولیت پیشبرد فعالیت های فیفا رادر سطح ولسوالی هابدوش دارند.ایشان از لحاظ سلسله مراتب اداری به مسول ولایتی پاسخگو بوده اما در حالات ضرورت میتوانند با بخش ارتباطات ولایتی فیفا نیز در تماس شوند. تعداد ایشان نظر به وسعت و تعداد نفوس هر ولسوالی و ساحهٔ تحت پوشش مشاهدتی فیفا تعین میگردد.

 وظایف هماهنگ کنندهٔ ولسوالی

۱. تامین روابط با دفتر فیفا از طریق هماهنگ کننده ولایتی؛
۲. تدویر برنامه های آموزشی به مشاهدین محلی مطابق به هدایت هماهنگ کننده ولایتی؛
۳. توظیف مشاهدین محلی در محلات رای دهی انتخابات وکنترول دقیق از جابجایی مشاهدین در جریان پروسه انتخابات؛
۴. جمع آوری راپور های انتخاباتی از مشاهدین بعداز ختم پروسه و ارسال آن به هماهنگ کننده ولایتی و در صورت ضرورت به دفتر مرکزی فیفا؛
۵. توحید راپور های مشاهدین وار سال بموقع آن به هماهنگ کننده ولایتی؛
۶. تهیه و ارسال چک لست مشاهدۀ خویش وراپور دهی منظم به وقت و زمان مشخص به هماهنگ کننده ولایتی؛
۷.تامین روابط با کارمندان پروسه انتخابات و سایر مشاهدین که در محل حضور دارند؛
۸. حضور در برنامه های آموزشی موسسۀ فیفا حین روند انتخابات در سطح ولایت؛
۹. انجام سایر وظایفی که توسط دفتر مرکزی و یا هماهنگ کننده ولایتی به وی سپرده میشود.

 تعهدات هماهنگ کنندهٔ ولسوالی

۱.هماهنگ کنندهٔ ولسوالی حين پروسه انتخابات مكلف به رعايت بي طرفي وعدم جانبداري بوده ودرايام واوقات تماس باكانديدان واحزاب سیاسی شديدآ اين اصل را مد نظر میداشته باش
۲.هماهنگ کنندهٔ ولسوالی در زمان رضاکاری خویش با فیفا،در سایر نهاد های مشابه مصروف کار نمیباشد
۳. هماهنگ کنندهٔ ولسوالی مسوولیت رهنمائی مشاهدین محلی را مطابق به رهنمود دفتر فیفا دارد و ازتکمیل چک لست ها وراپوردهی آنها نزد هماهنگ کنندهٔ ولایتی مسؤل میباشد
۴. هماهنگ کننده ولسوالی،تمام وظایف خویش را اجرا نموده ومطابق رهنمود،راپور كاري خویش را دراوقات معينه به هماهنگ کنندهٔ ولایتی ارسال می نمايد.
۵. هماهنگ کننده ولسوالی براي تطبيق برنامه هاي موسسه فیفا در سطح ناحیه/ولسوالی حق الويت داده وازساير امكانات موجود براي اجرآ وتطبيق درست برنامه هاي متذكره از دل وجان كوشا میباشند.
۶. هماهنگ کننده ولسوالی تعهد مي كند كه جهت همكاري به موقع وهمه جانبه با موسسه ازسايرفرصت هاي موجود درمحيط كاري خوداستفاده مي نماید. اين فرصت ها مي تواند ازطريق تفاهم قبلي بانهادي كه رضاكاردرآن كارمي كند انجام يابد يااز طريق سهمیه تعطيلات سالانه، رخصتي هاي ضروري وسايرفرصت هاي ديگرتوسط خودرضاكارمیتواند تامين گردد
۷. هماهنگ کنندهٔ ولسوالی حین روند انتخابات از انجام فعالیت مشاهدین بطور بیطرفانه و درست آن نظارت نموده و در صورت مشاهده کدام مشکل ،هماهنگ کنندهٔ ولایتی یا دفتر فیفا را در اسرع وقت در جریان قرار میدهد.
۸. هماهنگ کننده ولسوالی حین روند انتخابات از شفافیت امور مالی برنامه های فیفا در سطح ولسوالی نظارت نموده و در صورت مشاهده کدام مشکل هماهنگ کنندهٔ ولایتی،دفتر فیفا را در اسرع وقت در جریان قرار میدهد
۹. هماهنگ کننده ولسوالی بعداز امضاي تعهدنامه٬،اگرخواست كه محل زيست خودرا به طوردايمي تغييربدهدبايد كتبآ هماهنگ کننده ولایتی فیفا را 10 روز قبل اطلاع دهد
۱۰. هماهنگ کننده ولسوالی درجريان پروسه انتخابات هرگز بدون اجازه كتبي دفتر فیفا، موقعیت خود را نبايد براي مدت بيشتراز يك هفته به طورموقتي هم ترك نمايد.درصورت وقوع حادثه غير مترقبه اگر محل را موقتآترك مي نمايد بايد به زودترين فرصت ممكنه هماهنگ کنندهٔ ولایتی را ازطريق وسيله ممكنه درجريان بگذارد.

شرایط استخدام رضاکاران قرار ذیل است:

• داشتن تابعیت افغانستان؛
• حد اقل داشتن سند فراغت از صنف ۱۲؛
• سکونت اصلی و فعلی در ولایتی که میخواهد در آنجا انجام وظیفه نماید؛
• کاندید نبودن در پست های انتخابی
• نداشتن قرابت درجه اول (مطابق به قانون انتخابات) با کاندیداها؛
• منسوب نبودن به قوای مسلح کشور؛
• نداشتن عضویت حزب سیاسی؛
• داشتن ارتباطات خوب با نهاد های انتخاباتی و جامعه مدنی
• نبود قرابت درجه یک میان هماهنگ کننده ذکور و اناث در سطح ولایات و ولسوالی ها
• تکمیل سن ۱۸ سالگی
• داشتن کارت رایدهی
• داشتن شهرت نیک درمحل بود وباش

برای این پست درخواست ارسال نمائید

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر