مشاهد کوتاه مدت

مشاهدین محلی کارمندان رضاکار کوتاه مدت فیفا اند که جهت مشاهده از مراحل مختلف انتخابات استخدام میشوند. ایشان از لحاظ سلسله مراتب اداری با هماهنگ کنندگان ولسوالی در تماس بوده و راپور های خویش را به ایشان تسلیم مینمایند. تعداد ایشان نظر به ساحهٔ تحت پوشش مشاهداتی فیفا در سطح هر ولسوالی و ناحیه از طرف فیفا تعین میگردد.

تعهدات مشاهدِ محلی

۱.رعايت اصل بي طرفي وعدم جانبداري حین مشاهده.
۲.مشاهدِ رضاکار درجريان مشاهده بدون اجازه هماهنگ کنندهٔ ولسوالی فیفا نباید موقعیت خود را ترك نمايد.
۳. درصورت كدام حادثه غير مترقبه اگر مشاهد محل را موقتاً ترك مي نمايد بايد به زودترين فرصت ممكنه هماهنگ کنندهٔ ولسوالی خویش را درجريان قرار دهد.

وظایف مشاهد محلی

۱.نظارت ومشاهده از مراحل مختلف انتخابات وارائه گزارشات دقیق وبه موقع به هماهنگ کننده ولسوالی مربوطه خویش؛
۲.اشتراک در برنامه های آموزشی فیفا؛
۳. شناسائی و حصول معلومات کافی از محل مربوطه خویش که در پروسه انتخابات از آن نظارت مینماید؛
۴. مشاهدۀ منظم از بخش یا تمامی مراحل پروسۀ انتخابات در محلی که از طرف دفتر فیفا توسط هماهنگ کنندهٔ ولسوالی موظف گردیده است؛
۵.تهیه راپور های موثق،دقیق وغیر جانبدارانه از پروسه رای دهی؛
۶.تامین روابط با کارمندان پروسه انتخابات و سایر مشاهدین که در محل حضور دارند؛
۷.انجام سایر وظایفی که از طرف دفتر توسط مسئول ولایتی به وی سپرده میشود.

داشتن تابعیت افغانستان؛

• حد اقل سواد خواندن و نوشتن را دارا باشد
• سکونت اصلی و فعلی در ولایتی که میخواهد در آنجا انجام وظیفه نماید؛
• کاندید نبودن در پست های انتخابی
• نداشتن قرابت درجه اول (مطابق به قانون انتخابات) با کاندیداها؛
• منسوب نبودن به قوای مسلح کشور؛
• نداشتن عضویت حزب سیاسی؛
• داشتن ارتباطات خوب با نهاد های انتخاباتی و جامعه مدنی
• نبود قرابت درجه یک میان هماهنگ کننده ذکور و اناث در سطح ولایات و ولسوالی ها
• تکمیل سن ۱۸ سالگی
• داشتن کارت رایدهی
• داشتن شهرت نیک درمحل بود وباش

برای این پست درخواست ارسال نمائید

 

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر