• پنجمین جلسه هماهنگی با نهادهای انتخاباتی و ذیربط انتخابات

  پنجمین جلسه هماهنگی با نهادهای انتخاباتی و ذیربط انتخابات

 • چهارمین جلسهٔ هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات

  چهارمین جلسهٔ هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات

 • اعلامیه ی مطبوعاتی برای نشر فوری ۳ عقرب ۱۳۹۶

  اعلامیه ی مطبوعاتی برای نشر فوری ۳ عقرب ۱۳۹۶

 • جلسهٔ هماهنگی فیفا با کمیسیون مستقل انتخابات

  جلسهٔ هماهنگی فیفا با کمیسیون مستقل انتخابات

 • اعلامیه‌ی مطبوعاتی فیفا در پیوند به اعلام زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات

  اعلامیه‌ی مطبوعاتی فیفا در پیوند به اعلام زمان برگزاری...

 • دومین جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات

  دومین جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات

 • مشرانو جرگه شورای ملی از فیفا تقدیر کرد

  مشرانو جرگه شورای ملی از فیفا تقدیر کرد

 • نشست ولایتی در بامیان برگزار شد

  نشست ولایتی در بامیان برگزار شد

 • طرح پیشنهادی برنامه عمل برای اصلاحات انتخاباتی ثور 1396

  طرح پیشنهادی برنامه عمل برای اصلاحات انتخاباتی ثور 1396

 • جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات

  جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات

 • نگاهی بر کارکرد صد روز نخست کمیسیون انتخابات

  نگاهی بر کارکرد صد روز نخست کمیسیون انتخابات

 • گزارش همایش زنان دررهبری

  گزارش همایش زنان دررهبری

 • گزارش همایش معرفی جوانان برترسال

  گزارش همایش معرفی جوانان برترسال

 • اجلاس دو روزه: بحث و گفتگو در مورد اصلاحات انتخاباتی و پشنهاد تهیه پلان عمل

  اجلاس دو روزه: بحث و گفتگو در مورد اصلاحات انتخاباتی و...

 • مرکز منابع فیفا

  مرکز منابع فیفا

نقشه انتخابات ۲۰۱۴

گزارش دومین جلسه مشترک کاری ګروه های دادخواهی حقوق سیاسی زنان وجوانان

19 عقرب 1395
400 times

دومین جلسه مشترک کاری گروه های دادخواهی حقوق سیاسی زنان وجوانان به تاریخ ۱۶ جون ۲۰۱۶ برگزارگردید. جلسه با مروری کوتاه به گزارشات جلسات قبلی آغاز شد. درابتدا تسهیل کننده (وژمه عزیزی) معلومات را دررابطه به چګونګی ترتیب مواد اعلامیه اصول اساسی برای اشتراک معنی دارزنان وجوانان به اشتراک کنندګان ارایه نموده اضافه نمودکه بخش زنان وجوانان تصمیم اتخاذ نمود تا اعلامیه مشترک را ازآدرس گروه دهای دادخواهی حقوق سیاسی زنان وجوانان آماده نموده وبا حکومت ومراجع مربوطه دررابطه دادخواهی نماید. بنا درین زمینه ما به مطالعه یک سلسله اصول قوانین استندردهای بین المللی وتحقیقات گوناگون برای دریافت چالش های عمده زنان وجوانان درانتخابات قبلی پرداختیم. بطورمشخص برای دریافت چالش های زناپ درانتخابات گذشته ما به مطالعه قوانین اعلامیه بنکاک گزارش های فیفا ونهادهای ناظر وتحقیق های فیفا را درراستای حقوق سیاسی زنان پرداختیم. بعد ازدریافت مشکلات زنان ما ارزیابی را از فعالیت های دودهه اخیر درارتباط به زنان صورت گرفته بود پرداختیم وچالش های عمده را دریافت کردیم. وی علاوه نمود که ما عین کاررا درقسمت دریافت چالش های جوانان نیز انجام دادیم. ما تحقیق های مختلف را مطالعه کردیم .بعد از مطالعه ان دریافتیم که بعضی از مشکلات است که جوانان دارند اما زنان ندارند واقعا مشکلات جوانان نسبت به زنان بیشتر بود.
دربخش جوانان ما توانستیم سروی را که بنیاد آسیایی درسال 2015 گزارش مجما راپورنظارتی فیفا مطالعه نماییم ودریافتیم که چالش های است که وچه مشترک با خانم های دارد اما بعضی از چالش های نیز اند که کاملا جدید اند وخانم های بان مواجه نیستند.بنا برای ان نیز یک سلسله اصول اماده نمودیم. ما میخواهیم این اصول را طی سه جلسه با شما شریک ساخته ونهایی سازیم. وبا حکومت ومقامات ذیصلاح شریک سازیم.اما چون جلسه قبلی ابتدایی بود کاپی اعلامیه به دسترس اشتراک کنندگان قرارگرفت.تا با دقت مطالعه نموده ودرجلسه دوم نظریات خویش را با ما شریک سازند.زیرا هدف ما از ترتیب این اعلامیه این است تا توانسته باشیم یک اصول برمفهوم محتوی داشته باشیم. با باشد مورد استقبال حکومت ومراجع مربوطه قرارگیرد.زیرا ما ضمن این اصولنامه بعضی از پیشنهادات به حکومت کمسیون های انتخاباتی واصلاح قوانین داریم.بنا باید چیزی باشد بنیادی تا باشد تغییر ایجاد کند.وبرای ان دادخواهی کرده بتوانیم.
درادامه جلسه اصول مربوط به مشارکت سیاسی زنان به ترتیب برای بحث وتبادل نظر وجمع آوری نظریات اشتراک کنندگان دررابطه به ان به خوانش گرفته شد.


اصل اول : اصل یکم:«آگاهی دهی به منظور افزایش مشارکت سیاسی زنان در انتخابات»
«حکومت باید برنامه‌های آگاهی‌دهی را به‌هدف بلندبردن مشارکت سیاسی زنان به‌شکل متواتر و بدون وقفه روی دست گیرد.»
حکومت افغانستان باید از طریق وزارت‌های حج و اوقاف٬ امور زنان٬ اطلاعات و فرهنگ٬ انکشاف دهات٬ معارف و شورای علما تلاش نماید تا قبل از برگزاری هر دور انتخاباب، پروسه‌ی آگاهی‌دهی عامه پیرامون مشارکت سیاسی زنان در انتخابات را راه‌اندازی نماید تا موانع فرهنگی و تبلیغات منفی در برابر مشارکت سیاسی زنان از میان برداشته شده و زنان بتوانند به‌صورت گسترده از حقوق سیاسی‌شان استفاده نمایند.

اشتراک کنندگان دررابطه به اصل اول موضوعات ذیل را اضافه نمودند.
- تاکید روی راه اندازی برنامه های آگاهی دهی متواترقبل وبعد از ورکشاپ 
- مکلف ساختن حکومت برای شامل ساختن موضوعات مرتبط به فرایند ملی (انتخابات وحقوق زن)جز نصاب تعلیمی وزارت معارف وتحصیلات عالی گردد.
اصل دوم: اصل دوم:سهم زنان به عنوان مقامات بلند پایه حکومت 
«حکومت افغانستان مکلف است ترکیب جنسیتی را در تمامی ادارت مدنظر گیرند»
سهم زنان به عنوان مقامات بلند پایه حکومتی بسیار ناچیز است و حضور شان در موقف سیاسی باید در تناسب به نفوس شان از طرف مقامات عالیه حکومت در نظر گرفته شود. پیشنهاد می شود که رهبری حکومت افغانستان در هنگام گمارش افراد به عنوان مقامات دولتی، ترکیب جنسیتی زنان را بصورت یک موضوع اساسی در نظر بگیرند تا باشد که در راستای محرومیت زدایی زنان و احیای حقوق سیاسی آنها بشکل موثر اقدام شود. رهبران حکومت وحدت ملی باید درین قسمت تعهدات خودرا جداً عملی نمایند، زیرا توجه سطحی و سمبولیک نقش فعال زنان را در آینده سیاسی و انتخابات متاثر می سازد.

اشتراک کنندگان دررابطه به اصل دوم که سهم زنان به عنوان مقامت بلند پایه حکومت بود اضافه کردند که
- مقامات بلند پایه باید به تصمیم گیرنده ها درمقامات بلند(پست های مدیریتی واجرایی) پایه تبدیل گردد
اصل سوم : اصل سوم:تامین امنیت زنان د روند انتخابات 
«وزارت داخله به حیث عالیترین مرجع مسوولیت حفظ و حراست از شهروندان کشور مکلف به تامین امنیت زنان در انتخابات میباشد.»

تامین امنیت در دوره انتخابات به ویژه در مراکز و محلات رای‌دهی، تبه عهده پولیس ملی می‌باشد؛ اما تا آن‌جایی که در محلات زنانه، زنان برای رای‌دهی حضور به هم می‌رسانند، ایجاب می‌کند تا وزارت داخله بر افزایش تعداد پولیس‌زن در محلات رای‌دهی زنانه اقدام جدی نماید. وزارت داخله می‌تواند با راه‌اندازی کمپاین‌ها در تمامی نقاط کشور و تشویق زنان برای پیوستن به صفوف پولیس، این موضوع را حل کند.
وزارت داخله جهت تامین امنیت کمپاین زنان یکنفر پولیس زن را به کاندیداها زن استخدام نماید. 
اشتراک کنندگان دررابطه به اصل سوم اضافه نمودند تا وزارت داخله مسولیت تامین امنیت زنان کاندید ورای دهنده را دارند وباید برای زنان کاندید محافظ تعیین نماید البته ترجیحا یک پولیس زن.
اصل چهارم ایجاد تسهیلات از لحاظ اقتصادی و کارت های حمایویی برای زنان:
حکومت وحدت ملی و وزارت محترم امور زنان مکلف است تا بعضی تسهیلات اقتصادی و کارت حمایویی را برای زنان مدنظر گیرند.
از آن‌جایی که یکی از مشکلات عمده زنان کاندیدا در دوره انتخابات موضوع اقتصادی می‌باشد، اشتراک کنندگان جلسه تاکید نمودند که در زمان اصلاح و تعدیل قانون انتخابات باید شرایط نامزدی برای کاندیداهای زن را تسهیل نماید. این مشکل باعث شده تا علاقمندی زنان برای اشتراک در انتخابات کمرنگ‌تر گردد. بنابراین برای اشتراک زنان منحیث نامزد انتخاباتی، باید در شرایط نامزدی (از قبیل کارت حمایوی و پول تضمین) آن‌ها تسهیلاتی در نظر گرفته شود. این تسهیلات می‌تواند به مانند سهمیه بندی برای زنان در مجالس، مشوق اشتراک بیشتر خانم‌ها به عنوان نامزد در انتخابات شود.
اشتراک کنندگان دررابطه اصل چهارم موارد ذیل را افزودند.
- حکومت وحدت ملی کمیسیون مستقل انتخابات درتعدیل واصلاح قانون انتخابات کارت کم را برای زنان درنظر گیرد. وزارت امورزنان به همکاری نهاد های بین المللی چون درپالیسی وزارت امورزنان این مورد است بنا خوب است ازطریق وزارت امورزنان دادخواهی نماییم.
اصل پنجم: استفاده تکنالوژی و توزیع تذکره های الکترونکی
حکومت وحدت ملی مکلف است تا در روند انتخابات از تکنالوژی استفاده نماید و ضمنا به توزیع تذکره های الکترونکی مبادرت ورزند.

نظر به این که امروزه تکنالوژی در هر عرصه حرف اول را می‌زند، پروسه انتخابات که یک پروسه ملی و مهم به شمار می‌رود نیز از این مهم بی بهره نمانده است. امروزه کشورهای مختلفی هستند که از تکنالوژی به‌روز در سیستم انتخاباتی خود استفاده می‌نمایند تا نتایج قابل اعتماد، سریع و کم‌هزینه‌ای داشته باشند. الکترونیکی ساختن پروسه انتخابات می‌تواند رهگشای مشکلات حاضر در کشور باشد و نیز در آن می‌توان از مصارف گزاف انتخاباتی و تاخیر در اعلان نتایج نهایی انتخابات به طور فزاینده‌ای جلوگیری نمود. لذا، پیشنهاد می‌گردد تا با استفاده از تجارب دیگر کشورها در این زمینه، شرایط استفاده از آن بررسی گردد و مهم‌تر از آن، تذکره‌های الکترونیکی توزیع گردد.

اشتراک کنندگان افزودند تا درراهکاراین اصل بحث زنان دخیل گردد زیرا بسیاری از زنان استند که تذکره ندارند بنا با توزیع تذکره ازیک طرف ازتقلبات گسترده جلوگیری صورت میگیرد وازطرف دیگر حضورزنان را نیز تضمین مینماید.

اصل ششم:حکومت وحدت ملی و تامین مشارکت سیاسی زنان 
حکومت وحدت ملی مکلف به طرح برنامه های که باعث مشارکت فعال زنان گردد میباشد.
حکومت وحدت ملی همکاری شانرا در قسمت انکشاف و تامین حقوق اساسی زنان بالخصوص در قمست مشارکت فعال شان در عرصه سیاست، حکومت داری و اشتراک در پروسه های دموکراتیک ادامه دهند و درین راستا به نهادهای جامعه مدنی و سایر نهادهای که درین زمینه فعالیت می نمایند با در نظر داشت موثریت و شفافیت برنامه¬ها کمک نمایند.

اشتراک کنندگان پیشنهاد نمودند تا دراصل ششم حکومت وحدت ملی مکلف به تامین مشارکت سیاسی زنان وتدویر برنامه های موثر ومفید گردد.

دربخش دوم اعلامیه اصول که به کمسیون مستقل انتخابات راجع بود تحت عنوان کمیسیون واشتراک معنی دارزنان درروند انتخابات
اصل هفتم: استقلالیت کمیسیون انتخابات 
کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان ارگان با صلاحیت که اداره و مدیریت انتخابات را به عهده دارد مکلف به تامین و حفظ استقلایت خود میباشد.
منبعد کمیسیون‌های انتخاباتی با توجه به تجارب گذشته (انتخابات های پیشین) استقلالیت خود را به عنوان یک کمیسیون مستقل حفظ نماید و در اتخاذ تصامیم به طور بایسته و شایسته دقیق باشند. در عین حال نقش و حضور زنان در سطح رهبری این کمیسیونها و همچنان در ولایات در خور توجه مقامات باشد.
اشتراک کنندگان درارتباط به اصل هفتم پیشنهاد نمودند تا درمتن راهکاراین اصل ماده ۲۲ قانون اساسی اضافه گردد وهمچنان تذکرتجرله تقلبات گسترده وعدم استقلالیت کمیسیون انتخابات
اصل هشتم: استخدام کارمندان اناث در مراکز رایدهی 
«کمیسیون باید ترتیبی را روی دست گیرد تا حضور کارمندان زن در مراکز و محلات زنانه را، مخصوصا در نقاطی که از لحاظ فرهنگی و امنیتی برای زنان محدودیت وجود دارد، رفع گردد.»
بر بنیاد تجربیات به دست آمده از انتخابات گذشته (1393)، عدم استخدام کارمندان زن در مراکز رای‌دهی زنانه، از مشکلات جدی به شمار می‌رود. همان‌طور که جامعه سنتی و عرف اجتماع ملزم می‌دارد تا زنان در محلاتی که کارمندان آن ذکور هستند، حضور نیابند، کمیسیون مستقل انتخابات باید برای انتخابات آینده (انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی) کارمندان اناث را در وقت معین آن استخدام و آموزش دهد تا در محلات رای‌دهی روز انتخابات گماشته شوند. کمیسیون انتخابات می‌تواند با کمک نهادهای مدافع حقوق زنان، وزارت معارف و مسولین ادارات محلی به استخدام کارمندان اناث نایل شود.
اشتراک کنندگان جلسه روی جامعه سنتی وعرفی انتقاد داشتند واضافه نمودند تا ذکر شود که جامعه سنتی وعرف اجتماع دربعضی از ولایات ایجاب مینماید.وهمچنان ملزم ساختن وزارت امورزنان نیز باید درمعرفی کارمندان به کمیسیون همکاری کند.
اصل نهم: ایجاد مراکز رایدهی در محلات بود باش خانوادها 
یکی از وظایف عمده کمیسیون انتخابات ایجاد مراکز و محلات رایدهی است فلهذا کمیسیون مکلف است تا مراکز و محلات رایدهی را در امکان مناسب ایجاد نماید.
همان طور که قانون حکم نموده است، تمام شهروندان افغانستان حق دارند تا به یک مرکز رای‌دهی جهت اعمال حق رای خود دسترسی داشته باشند. در این باره، کمیسیون باید تدابیری را اتخاذ نماید تا محدودیت سکونتی از بین رفته و هر شهروند بتواند به آسانی به مراکز رای‌دهی دسترسی داشته باشند. اما این نگرانی در ارتباط به زنان بیشتر محسوس می‌باشد؛ چون آن‌ها آسیب‌پذیری بیشتری در جامعه برخوردارند. لذا کمیسیون مستقل انتخابات با درس‌های آموخته‌شده از انتخابات‌های پیشین، مراکز رای‌دهی را در تمامی مناطق مطابق به نیازمندی‌ها افزایش دهد.
اشتراک کنندگان پیشنهاد نمودندتا موضوع آسیب پذیری زنان حذف گردد وروی ایجاد مراکز دای دهی درولایات وولسوالی ها نظر به تراکم نفوس تاکید شود.
اصل دهم: آگاهی دهی پیرامون انتخابات و مشارکت سیاسی زنان 
کمیسیون و حکومت مکلف به تدویر برنامه های آموزشی و آگاهی دهی در مورد مشارکت سیاسی زنان میباشد.
مساله آگاهی‌دهی یکی از مولفه‌های اساسی برای اشتراک سیاسی همه‌جانبه از سوی شهروندان کشور به حساب می‌آید. این اصل مهم در گزارش (جلسات مشورتی و مباحث گروپی اکثر ولایات فیفا تطبیق نموده است ) تاکید شد، لذا پیشنهاد می‌گردد تا برنامه‌های آگاهی‌دهی وسیعی از سوی کمیسیون انتخابات از طریق وزارت حج و اوقاف به کمک ملاامامان مساجد، روزنامه‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری راه‌اندازی شود تا آن عده از زنانی که در مناطق دوردست از این برنامه‌ها محروم‌اند، بتوانند مستفید شوند. 
اشتراک دررابطه به این اصل اضافه کردند که تنها میتوان کمیسیون را درین زمینه مسول قرارداد نه حکومت بنا حکومت باید حذف گردیده ونهادهای جامعه مدنی باید اضافه گردد.
دراخیر اصول که مربوط به ایجاد تغییر درچهارچوب حقوقی میگردد تحت عنوان چهاچوب حقوقی ومشارکت معنی دارزنان درروند انتخابات
اصل یازدهم - تغییر سیستم انتخابات
«تغییر سیستم انتخابات به سیستمی که در آن حداکثر آرای ریخته‌شده مبدل به ایجاد نمایندگی گردد و زمینه حضور احزاب سیاسی را در کنار افراد مستقل فراهم کند (مختلط).»
نظام انتخاباتی فعلی افغانستان (اکثریتی) و سیستم رای‌دهی (رای واحد غیر قابل انتقال) که باعث ضیاع آرای مردم و مانع حضور و نقش‌آفرینی احزاب سیاسی در کشور می‌گردد، باید به یک سیستم دیگر که برعلاوهٔ رشد احزاب سیاسی٬ زمینهٔ رقابت سیاسی را برای افراد انفرادی نیز باز گذارد، تعویض گردد. تجربه انتخابات پارلمانی در دور پانزدهم و شانزدهم، نشان می‌دهد که چیزی بالاتر از 30 درصد آرای مردم مبدل به ایجاد نمایندگی شده است. در حالی که نزدیک به 70 درصد آرای مردم بدون این‌که نماینده‌ی به پارلمان بفرستد، ضایع شده است. ضمنا تغیر سیستم انتخابات به سیتم مختلط باعث افزایش مشکلات سیاسی زنان در روند انتخابات میگردد چونکه در ترکیب احزاب زنان وجود دارد و احزاب از اعضا خود زنان را به معرفی بگیرند و جمایت نماید و همچنان زنان میتواند بصورت مستقلانه هم اشتراک نمایند بنابراین میزان مشارکت زنان افزوده میشود. 
اشتراک کنندگان موافق باین اصل بودند وموردی خاص را اضافه ننمودند.
اصل دوازدهم - تعریف جرایم انتخاباتی در قانون جزا
«در کنار جریمه‌های نقدی که در قانون انتخابات برای تخلفات و تقلبات انتخاباتی در نظر گرفته شده است، باید موییدات آن در قانون جزا نیز پیش‌بینی و گنجانیده شود.»
در میان مدت باید جرایم انتخاباتی در قانون جزای افغانستان تعریف و مجازات آن تعیین گردد. رسیدگی به جرایم انتخاباتی باید در قانون اساسی به محکمه خاص یک مرحله ‌ی واگذار گردد؛ اما در کوتاه مدت جریمه‌های انتخاباتی باید متانسب به شدت تقلب و تخلفات انتخاباتی در نظر گرفته شود و ضمنا تخلفات و تقلبات انتخاباتی باید در قانون انتخابات تعریف مشخص و تحت عناوین جداگانه ذکر گردند تا میزان تقلبات و تخلفات کاسته شده و مانع مشارکت سیاسی زنان نگردد. 
اشتراک کنندگان درین زمینه اضافه کردند تا ضمن راهکارتطبیق موثر اصل خواسته شود چون قبلا این مورد شامل قانون جدید انتخابات گردیده است.
اصل سیزدهم - سهل ساختن شرایط نامزدی زنان
«به‌منظور بلندبردن سطح اشتراک زنان در انتخابات به‌حیث کاندیداها، در قانون انتخابات در رابطه به‌شرایط نامزدی زنان باید تسهیلات و انعطاف بیشتری پیش‌بینی شود.»
از آن‌جایی‌که در قانون اساسی افغانستان در مورد مشارکت زنان در عرصهٔ انتخابات تبعیض مثبت در نظر گرفته شده است٬ پس نیاز است تا این انعطاف‌پذیری در سایر موارد از جمله سهل ساختن شرایط نامزدی (تعداد کارت‌های حمایوی و تضمین پولی) نیز در قانون انتخابات در نظر گرفته شود.
اشتراک کنندگان باین اصل موافق بودند.
جلسه تا تعیین آجندا جلسه تعقیبی اختتام یافت وفیصله شد تا درجلسه آینده اصول مشارکت سیاسی جوانان به بحث گرفته شود.

Rate this item
(0 votes)

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر