• پنجمین جلسه هماهنگی با نهادهای انتخاباتی و ذیربط انتخابات

  پنجمین جلسه هماهنگی با نهادهای انتخاباتی و ذیربط انتخابات

 • چهارمین جلسهٔ هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات

  چهارمین جلسهٔ هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات

 • اعلامیه ی مطبوعاتی برای نشر فوری ۳ عقرب ۱۳۹۶

  اعلامیه ی مطبوعاتی برای نشر فوری ۳ عقرب ۱۳۹۶

 • جلسهٔ هماهنگی فیفا با کمیسیون مستقل انتخابات

  جلسهٔ هماهنگی فیفا با کمیسیون مستقل انتخابات

 • اعلامیه‌ی مطبوعاتی فیفا در پیوند به اعلام زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات

  اعلامیه‌ی مطبوعاتی فیفا در پیوند به اعلام زمان برگزاری...

 • دومین جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات

  دومین جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات

 • مشرانو جرگه شورای ملی از فیفا تقدیر کرد

  مشرانو جرگه شورای ملی از فیفا تقدیر کرد

 • نشست ولایتی در بامیان برگزار شد

  نشست ولایتی در بامیان برگزار شد

 • طرح پیشنهادی برنامه عمل برای اصلاحات انتخاباتی ثور 1396

  طرح پیشنهادی برنامه عمل برای اصلاحات انتخاباتی ثور 1396

 • جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات

  جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات

 • نگاهی بر کارکرد صد روز نخست کمیسیون انتخابات

  نگاهی بر کارکرد صد روز نخست کمیسیون انتخابات

 • گزارش همایش زنان دررهبری

  گزارش همایش زنان دررهبری

 • گزارش همایش معرفی جوانان برترسال

  گزارش همایش معرفی جوانان برترسال

 • اجلاس دو روزه: بحث و گفتگو در مورد اصلاحات انتخاباتی و پشنهاد تهیه پلان عمل

  اجلاس دو روزه: بحث و گفتگو در مورد اصلاحات انتخاباتی و...

 • مرکز منابع فیفا

  مرکز منابع فیفا

نقشه انتخابات ۲۰۱۴

گزارش سومین جلسه مشترک کاری گروه های دادخواهی حقوق سیاسی زنان وجوانان

19 عقرب 1395
436 times

سومین جلسه مشترک کاری گروه های دادخواهی حقوق سیاسی زنان وجوانان به روز چهارشنبه ۲۲ جون ۲۰۱۶ برای بحث وتبادل نظر پیرامون نهایی سازی اعلامیه اصول اساسی برای اشتراک معنی دارزنان وجوانان درفیفا برگزارگردید. جلسه با مروری کوتاه برگزارش جلسات قبلی آغاز گردید. طبق آجندا اشتراک کنندگان روی اصول اساسی مشارکت سیاسی جوانان بحث نموده پیشهاد نمودند تا درمقدمه از تلاش های خود جوانان با وجود موانع سد راه شان یادآوری بعمل آید. وهمچنان دررابطه به عوامل کمرنگی مشارکت سیاسی جوانان اشتراک کنندگان موارد ذیل را اضافه نمودند. 
- استفاده ابزاری ازاعتماد ونیروی جوانان
- استفاده ازنیروی جوانان صرف درمواقع کمپاین های انتخاباتی 
- پایین بودن سطح آگاهی جوانان 
- عدم موجودیت زمینه های آگاهی دهی درمکاتب 
- بی باوری بزرگسالان نسبت به جوانان 
- عدم رعایت اصول بی طرفی ازطرف کارمندان کمیسیون های انتخاباتی که باعث بی باوری جوانان نسبت باین پروسه گردیده است.
- عدم موجودیت شرایط برای اشتراک جوانان درانتخابات
- عدم موجودیت فضای اعتماد بین جوانان 
درادامه جلسه تسهیل کننده هریک ازاصول را به ترتیب به خوانش گرفته واشتراک کنندگان نظریات خویش را روی اصول مربوط به مشارکت سیاسی جوانان با ما شریک ساختند


اصل چهاردهم: ایجاد زمینه تحصیلات عالی برای جوانان 
اشتراک کنندگان دررابطه به اصل چهاردهم موارد ذیل را پیشنهاد نمودند.
- دولت باید مکلف به تخصیص بودیجه مشخص برای تحصیلات عالی جوانان گردد
- تاکید روی رعایت اصل بی طرفی وتامین شفافیت درپروسه امتحان کانکوروراه یابی به اساس لیاقت نه سهمیه بندی
- دولت مکلف به فراهم ساختن تحصیلات متوازن ومتعادل برای جوانان بوده ومیباید زمینه جذب جوانان را فراهم سازد
- ایجاد فضای باورمندی جامعه جهانی ونهادهای داخلی به نیروی جوانان
- رشته بندی رشته تحصیلی باید درزمان مکتب صورت گیرد
اصل پانزدهم: فراهم آوری تسهیلات اقتصادی برای جوانان 
اشتراک کنندگان دررابطه به اصل پانزدهم موارد ذیل را پیشنهاد نمودند.
- فراهم آوری تسهیلات اقتصادی برای جوانان درروند انتخابات
- استناد قانونی درراهکاراین اصل باید اضافه گردد
اصل شانزدهم: تامین امنیت جوانان درروند انتخابات
اشتراک کنندگان دررابطه به اصل شانزدهم موارد ذیل را پیشنهاد نمودند 
- وظیفه تامین امنیت پروسه انتخابات مسولیت وزارت امورداخله بوده که با همکاری ریاست امنیت ووزارت دفاع میتواند به این امرنایل آید 
- تامین امنیت نقاط که ناامن است زیرا گزارشات نشان میدهد که حضورجوانان درین نقاط کمتر بوده است 
- اتخاذ تدابیر ویژه درنقاط ناامن درروز انتخابات 
- تامین امنیت جوانان کاندید ورای دهنده 
- شناسایی ضعف های امنیتی کشور وروی دست گرفتن راهکارمنطقی برای ازبین بردن آن

اصل هفدهم: برنامه های محو کشت مواد مخدرتوسط وزارت مبارزه با مواد مخدر.
اشتراک کنندگان دررابطه به اصل هفدهم موارد ذیل را پیشنهاد نمودند.
- دولت باید برای دهاقین کشت بدیل را پیشنهاد نماید
- شناسایی عوامل اعتیاد جوانان 
- تلاش درجهت رفع مشکلات خانوادگی اجتماعی واقتصادی جوانان 
- فراهم سازی زمینه کاربرای جوانان تا باشد جلو مهاجرت ها وفرارجوانان گرفته شود 
- برعلاوه وزارت امورداخله اشتراک کنندگان ارگان های دیگرازقبیل وزارت صحت عامه، وزارت اطلاعات وفرهنگ معنیت امورجوانان، معنیت مبارزه با موادمخدر،وزارت زراعت،انکشاف دهات ونهاد صحی جهانی را نیز مکلف به راه اندازی برنامه های برای محو کشت مواد مخدرنمودند.
اصل هشدهم: فراهم سازی زمینه کاری
اشتراک کنندگان دررابطه به اصل هشدهم موارد ذیل را پیشنهاد نمودند 
- ارزیابی مشکلات جوانان وروی دست گرفتن راهکارهای برا ی ازبین بردن آن 
- تشخیص سطح سواد جوانان وفراهم سازی زمینه کاری مطابق به سویه تحصیلی جوانان 
- معنیت جوانان نیازاست تا پالیسی فراهم سازی کاربرای جوانان را مطابق به اوضاع فعلی هماهنگ سازد 
- نهاد های پالیسی ساز نیاز است تا چالش های جوانان را تشخیص داده ومطابق به آن پالیسی های خویش را ترتیب وراهکارهای برای ازبین بردن چالش ها را نیز پیشنهاد نماید.
- دولت باید برنامه های انترنشیپ را به همکاری نهاد های جامعه بین المللی وداخلی راه اندازی نماید.
اصل نزدهم: مبارزه با فرهنگ بزرگ سالاری وباورمند ساختن اجتماع نسبت به توانایی های جوانان 
اشتراک کنندگان دررابطه به اصل نزدهم موارد ذیل را پیشنهاد نمودند.
- معنیت امورجوانان باید برنامه های را برای نهادینه ساختن فرهنگ جوان سالاری ایجاد وتطبیق نماید
- جوانان باید آگاهی دهی را ازخانواده های خویش آغار نمایند.
- جوانان نیاز است تا توانایی های خویش را درجامعه به اثبات برسانند تا باشد که جامعه به توانایی های جوانان باورمند گردد
اصل بیستم: عدم دسترسی جوانان به حقوق اساسی شان
اشتراک کنندگان درمورد اصل بیستم نظرخاصی نداشتند وپیشنهاد نمودند تا این اصل به همین محتویات شامل اعلامیه گردد.

Rate this item
(0 votes)

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر