سیمه ایز مشاهد

سیمه ایز مشاهدین د فیفا لنډمهاله رضاکاره کارکوونکي دي چې د ټاکنو له بېلابېلو پړاوونو څخه د مشاهدې لپاره استخدامېږي. دوی د اداري سلسله مراتب له مخې د ولسوالۍ همغږي کوونکو سره اړیکه لري او خپل رپوټونه دوی ته سپاري. د دغو کسانو شمېر د هرې ولسوالۍ او ناحیې په کچه د فیفا د مشاهداتي پوښښ لاندې سیمې له مخې د فیفا له لوري تعینېږي.

د سیمه ایز مشاهد ژمنې

۱. د مشاهدې پر مهال د بې پرېتوب او نه پلي کولو د اصل مراعاتول.
۲. رضاکار مشاهد د مشاهدې پر مهال باید د فیفا د ولسوالۍ همغږي کوونکي له اجازې پرته خپل استوګنځی پرې نږدي.
۳. د کومې ناڅاپي پېښې پر مهال که چېرې مشاهد سیمه د لنډمهال لپاره پرېږدي نو باید ژر تر ژره د ممکنه فرصت له لارې خپل د ولسوالۍ همغږي کوونکي ته خبر ورکړي.

د سیمه ایز مشاهد دندې

۱. د ټاکنو له بېلابېلو پړاونو څخه څارنه او مشاهده او خپل اړوند ولسوالۍ همغږي کوونکي ته د کره او په وخت رپوټونو وړاندې کول؛
۲. د فیفا په روزنیزو پروګرامونو کې ګډون؛
۳. د خپل اړوند محل څخه چې د ټاکنو په پروسه کې له هغه څارنه کوي د کافي معلوماتو په ګوته او تر لاسه کول؛
۴. په هغه محل کې چې د فیفا د دفتر لخوا د ولسوالۍ همغږي کوونکي پر مټ ګمارل شوی، د ټاکنو پروسې له یوې برخې یا ټولو پړاونو څخه منظمه مشاهده؛
۵. د رایې ورکونې له پروسې څخه د موثقو، کره او بې پرې رپوټونو چمتو کول؛
۶. د ټاکنو پروسې له کارکوونکو او نورو مشاهدینو سره چې په محل کې دي، د اړیکو ساتل؛
۷. د ولایتي مسوول پر مټ د دفتر له لوري د نورو سپارل کېدونکو دندو سر ته رسول.

د دغه پست لپاره غوښتنپاڼه واستوئ

د ولسوالۍ همغږي کوونکي

د ولسوالۍ همغږي کوونکي هم د دغه بنسټ د اوږدمهالو رضاکاره کارکوونکو له ډلې څخه دي او د ولسوالیو په کچه د فیفا د فعالیتونو د پر مخ بېولو مسوولیت لري. دوی د اداري سلسله مراتب له مخې ولایتي مسوول ته ځواب ویونکي دي خو د اړتیا پر مهال کولای شي د فیفا ولایتي ارتباطاتو برخې سره هم اړیکه ونیسي. د دوی شمېر د هرې ولسوالۍ د پراختیا او نفوسو شمېر او د فیفا تر مشاهداتي پوښښ لاندې سیمې له مخې تعینېږي.

د ولسوالۍ د همغږي کوونکو دندې

۱. د ولایتي همغږي کوونکي له لارې د فیفا دفتر سره د اړیکو ساتل؛
۲. د ولایتي همغږي کوونکي په لارښوونه سیمه ایزو مشاهدینو ته د روزنیزو پروګرامونو جوړول؛
۳. د ټاکنو د رایې ورکونې په محلاتو کې د سیمه ایزو مشاهدینو ګمارل او د ټاکنو په بهیر کې د مشاهدینو له ځای پر ځای کېدو څخه کره کنټرول؛
۴. د پروسې له پای ته رسېدو څخه وروسته له مشاهدینو څخه د ټاکنیزو رپوټونو راټولول او ولایتي همغږي کوونکي او د اړتیا پر مهال د فیفا مرکزي دفتر ته د هغو استول؛
۵. د مشاهدینو د رپوټونو توحید او ولایتي همغږي کوونکي ته يې په وخت استول؛
۶. د خپلې مشاهدې د چک لېسټ چمتو کول او ولایتي همغږي کوونکي ته یې په خپل وخت سره استول او منظمه رپوټ ورکونه؛
۷. د ټاکنو پروسې له کارکوونکو او نورو مشاهدینو سره چې په محل کې دي، د اړیکو ساتل؛
۸. د ولایت په کچه د ټاکنو په بهیر کې د فیفا موسسې په روزنیزو پروګرامونو کې شتون؛
۹. د ټولو هغو دندو پر مخ بېول چې د مرکزي دفتر او یا ولایتي همغږي کوونکي له لوري ور سپارل کېږي.

د ولسوالۍ همغږي کوونکي ژمنې


۱. د ولسوالۍ همغږي کوونکی مکلف دی چې د ټاکنو په بهیر کې بې پرېتوب او نه پلوي کول مراعات کړي او له نوماندانو او سیاسي ګوندونو سره د اړیکې پر مهال دغه اصل په کلکه په پام کې ونیسي.
۲. د ولسوالۍ همغږي کوونکی له فیفا سره د خپلې رضاکارۍ پر مهال په نورو ورته بنسټونو کې کار نه کوي.
۳. د ولسوالۍ همغږي کوونکی د فیفا د دفتر له لارښود سره سم د سیمه ایزو مشاهدینو د لارښوونې مسوولیت لري او د هغو د چک لېسټونو او رپوټونو له بشپړولو څخه د ولایتي همغږي کوونکي پر وړاندې مسوول دی.
۴. د ولسوالۍ همغږي کوونکی خپلې ټولې دندې پر مخ بیایي او د لارښود له مخې خپل کاري رپوټ په معین وخت کې ولایتي همغږي کوونکي ته استوي.
۵. د ولسوالۍ همغږي کوونکی د ناحیې/ولسوالۍ په کچه د فیفا موسسې د پروګرامونو پلي کولو ته د لومړیتوب حق ورکوي او د یادو پروګرامونو د سم پلي کولو لپاره له نورو شته اسانتیاو څخه کار اخلي.
۶. د ولسوالۍ همغږي کوونکی ژمنه کوي چې له موسسې سره د هراړخیزې او په وخت همکارۍ لپاره په خپل کاري چاپېریال کې له نورو شته فرصتونو څخه ګټه اخلي. دغه فرصتونه کېدای شي له هغو بنسټونو سره چې رضاکار پکې کار کوي، د مخکنۍ هوکړې له لارې تر لاسه شي یا د کلنیو رخصتیو، اړینو رخصتیو سهمیې او خپله د رضاکار پر مټ د نورو فرصتونو له لارې تر سره شي.
۷. د ولسوالۍ همغږي کوونکی د ټاکنو په بهیر کې د مشاهدینو د فعالیتونو له بې پرېتوب او سم پر مخ بېولو څخه څارنه کوي او د کومې ستونزې په لیدو سره له ځنډ پرته ولایتي همغږي کوونکي یا د فیفا دفتر ته خبر ورکوي.
۸. د ولسوالۍ همغږي کوونکی د ټاکنو په بهیر کې د ولسوالۍ په کچه د فیفا د پروګرامونو د مالي چارو له روڼتیا څخه څارنه کوي او د کومې ستونزې په لیدو سره له ځنډ پرته ولایتي همغږي کوونکي یا د فیفا دفتر ته خبر ورکوي.
۹. د ولسوالۍ همغږي کوونکی د ژمنلیک له لاسلیکولو څخه وروسته که چېرې وغواړي خپل استوګنځی د تل لپاره بدل کړي نو ولایتي همغږي کوونکي ته لس ورځې مخکې خبر ورکوي.
۱۰. د ولسوالۍ همغږي کوونکی د ټاکنو په بهیر کې هېڅ کله باید د فیفا دفتر له کتبي اجازې پرته خپل استوګنځی په لنډمهالې توګه هم له یوې اونۍ څخه زیات پرې نږدي. د کومې ناڅاپي پېښې پر مهال که چېرې سیمه د لنډمهال لپاره پرېږدي نو باید ژر تر ژره د ممکنه وسیلې له لارې ولایتي همغږي کوونکي ته خبر ورکړي.

د دغه پست لپاره غوښتنپاڼه واستوئ

لید لوری

لیدلوری

فیفا د یوې سوله ییزې، ډموکراټیکې او د غوره حکومتدارۍ لرونکې ټولنې د جوړولو په موخه چې ټول وګړي یې په انډولیزه توګه په ملي بهیر کې ګډون وکړای شي، فعالیت کوي.

لیرلید

فیفا یوه ملي، خپلواکه او د باور وړ موسسه ده او له دې چې ټول ډموکراټیک بهیرونه د یوې کاري شبکې، د وګړو د ګډون او د غوره حکومتدارۍ پر مټ په رڼه توګه تر سره کېږي، د ډاډ ورکولو په برخه کې فعالیت کوي.

ولایتي همغږي کوونکی

د فیفا ولایتي همغږي کوونکي د دغه بنسټ د اوږدمهالو رضاکاره کارکوونکو له ډلې څخه دي چې د اړوند ولایت په کچه د فیفا فعالیتونه مدیریت کوي او د اداري سلسه مراتب له مخې د فیفا ولایتي ارتباطاتو برخې ته ځواب ورکوونکي دي. د دغو مشاهدینو ټولیز شمېر ۶۸ کسانو ته رسېدلی چې په هر ولایت کې دوه ولایتي همغږي کوونکي (یو نارینه او یوه ښځه) شتون لري. نارینه او ښځینه ولایتي همغږي کوونکي مساوي موقف لري؛ خو کله چې د فیفا پروګرامونه د نارینه و لپاره وي نو زیاتره مسوولیت یې د نارینه همغږي کوونکي پر غاړه دی او برعکس حالت کې به د ښځینه ولایتي همغږي کوونکې پر غاړه وي.
د ولایتي همغږي کوونکي دندې

۱.د ولایتي ارتباطاتو د برخې له لارې د فیفا له دفتر سره د اړیکې ساتل؛
۲.د فیفا دفتر په لارښوونه د ولایت په کچه له ټاکنو څخه د مشاهدې د پروګرام تنظیم؛ 
۳.د ټاکنو کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو اورېدو کمیسیون پر وړاندې د اړوند ولایت په کچه د فیفا موسسې استازیتوب؛
۴.د اړوند ولایت په کچه له ټاکنیزو ادارو سره د فیفا موسسې د منظمو اړیکو ساتل؛ 
۵.د ټاکنو په بهیر کې د فیفا موسسې په روزنیزو پروګرامونو کې شتون؛
۶.د ولایت په کچه د ټاکنو په بهیر کې د فیفا موسسې عملیاتي پلان د پلي کېدو څارنه؛
۷.د فیفا د دفتر په لارښوونه د اړوند ولایت په کچه د فیفا د روزنیزو پروګرامونو پلي کول؛
۸.د فیفا د دفتر په غوښتنه په اړوند ولایت کې د شرایطو وړ مشاهدینو په ګوته کولو او استخدامولو کې همکاري کول؛
۹.د فیفا د دفتر په غوښتنه په اړوند ولایت کې د شرایطو وړ همکار بنسټونو په ګوته کولو او تعینولو کې له مرکزي دفتر سره همکاري کول؛
۱۰.د فیفا د دفتر په غوښتنه په اړوند ولایت کې له همکار بنسټ سره په همکارۍ د ولسوالۍ مسوولینو لپاره د روزنیزو پروګرامونو جوړول؛
۱۱.د مرکزي دفتر پر مټ د نورو سپارل کېدونکو دندو پر مخ بېول.
۱۲.د ولایتي همغږي کوونکي ژمنې
۱۳.ولایتي همغږي کوونکی مکلف دی چې د ټاکنو په بهیر کې بې پرېتوب او نه پلوي کول مراعات کړي او له نوماندانو او سیاسي ګوندونو سره د اړیکې پر مهال دغه اصل په کلکه په پام کې ونیسي.
۱۴.ولایتي همغږي کوونکی له فیفا سره د خپلې رضاکارۍ پر مهال په نورو ورته بنسټونو کې کار نه کوي.
۱۵.ولایتي همغږي کوونکی د فیفا د دفتر له لارښود سره سم د ولسوالیو د مسوولینو او سیمه ایزو مشاهدینو د لارښوونې مسوولیت لري او د هغو د چک لېسټونو او رپوټونو له بشپړولو څخه د مرکزي دفتر پر وړاندې مسوول دی.
۱۶.ولایتي همغږي کوونکی خپلې ټولې دندې پر مخ بیایي او د لارښود له مخې خپل کاري رپوټ په معین وخت کې ولایتي همغږي کوونکي ته استوي.
۱۷.ولایتي همغږي کوونکی د ولایت په کچه د فیفا موسسې د پروګرامونو پلي کولو ته د لومړیتوب حق ورکوي او د یادو پروګرامونو د سم پلي کولو لپاره له نورو شته اسانتیاو څخه کار اخلي.
۱۸.ولایتي همغږي کوونکی ژمنه کوي چې له موسسې سره د هراړخیزې او په وخت همکارۍ لپاره په خپل کاري چاپېریال کې له نورو شته فرصتونو څخه ګټه اخلي. دغه فرصتونه کېدای شي له هغو بنسټونو سره چې رضاکار پکې کار کوي، د مخکنۍ هوکړې له لارې تر لاسه شي یا د کلنیو رخصتیو، ضروري رخصتیو د سهمیې او خپله د رضاکار پر مټ د نورو فرصتونو له لارې تر سره شي.
۱۹.ولایتي همغږي کوونکی د ټاکنو په بهیر کې د مشاهدینو د فعالیتونو له بې پرېتوب او سم پر مخ بېولو څخه څارنه کوي او د کومې ستونزې په لیدو سره له ځنډ پرته د فیفا دفتر ته خبر ورکوي.
۲۰.ولایتي همغږي کوونکی د ټاکنو په بهیر کې د ولایت په کچه د فیفا د پروګرامونو د مالي چارو له روڼتیا څخه څارنه کوي او د کومې ستونزې په لیدو سره له ځنډ پرته د فیفا دفتر ته خبر ورکوي.
۲۱.ولایتي همغږي کوونکی د ژمنلیک له لاسلیکولو څخه وروسته که چېرې وغواړي خپل استوګنځی د تل لپاره بدل کړي نو ولایتي همغږي کوونکي ته لس ورځې مخکې خبر ورکوي.
۲۲.ولایتي همغږي کوونکی د ټاکنو په بهیر کې هېڅ کله باید د فیفا دفتر له کتبي اجازې پرته خپل استوګنځی په لنډمهالې توګه هم له یوې اونۍ څخه زیات پرې نږدي. د کومې ناڅاپي پېښې پر مهال که چېرې سیمه د لنډمهال لپاره پرېږدي نو باید ژر تر ژره د ممکنه وسیلې له لارې د فیفا دفتر ته خبر ورکړي

ددغه پوست لپاره غوښتنپانه واستوئ

موخه

فیفا یوه ملي، خپلواکه او د باور وړ موسسه ده او له دې چې ټول ډموکراټیک بهیرونه د یوې کاري شبکې، د وګړو د ګډون او د غوره حکومتدارۍ پر مټ په رڼه توګه تر سره کېږي، د ډاډ ورکولو په برخه کې فعالیت کوي.

مقالات دیگر...

  افغانستان د ازاد او عادلانه ټولټاکنو ټولنیزه موسسه

کارته ۴ سرک ترکی خانه نمبر 119 | شماره تماس ۰۰۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴ | www.fefa.org.af

له موږ سره ګډون

د انځورونو ګالري