لید لوری

فیفا د یوې سوله ییزې، ډموکراټیکې او د غوره حکومتدارۍ لرونکې ټولنې د جوړولو په موخه چې ټول وګړي یې په انډولیزه توګه په ملي بهیر کې ګډون وکړای شي، فعالیت کوي.

  افغانستان د ازاد او عادلانه ټولټاکنو ټولنیزه موسسه

کارته ۴ سرک ترکی خانه نمبر 119 | شماره تماس ۰۰۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴ | www.fefa.org.af

له موږ سره ګډون

د انځورونو ګالري