لید لوری

لیدلوری

فیفا د یوې سوله ییزې، ډموکراټیکې او د غوره حکومتدارۍ لرونکې ټولنې د جوړولو په موخه چې ټول وګړي یې په انډولیزه توګه په ملي بهیر کې ګډون وکړای شي، فعالیت کوي.

لیرلید

فیفا یوه ملي، خپلواکه او د باور وړ موسسه ده او له دې چې ټول ډموکراټیک بهیرونه د یوې کاري شبکې، د وګړو د ګډون او د غوره حکومتدارۍ پر مټ په رڼه توګه تر سره کېږي، د ډاډ ورکولو په برخه کې فعالیت کوي.

  افغانستان د ازاد او عادلانه ټولټاکنو ټولنیزه موسسه

کارته ۴ سرک ترکی خانه نمبر 119 | شماره تماس ۰۰۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴ | www.fefa.org.af

له موږ سره ګډون

د انځورونو ګالري