په افغانستان کې د نه لیږدیدونکې یوي رایې (SNTV) سیستم څیړنه

د افغانستان د ازادو او عادلانه ټولټاکنو موسسه (فیفا) د ټولو هغه شخصیتونو، ارګانونو،سیاسی ګوندونو اوپه هېواد کې د نظرخاوندانو څخه مننه کوي، چې د فیفا سره یې د دې پروژې په څېړلو کې مرسته کړې ده او په ځانګړې توګه د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو استازو، د پوهنتون استادانو او ټولو هغه شخصیتونو چې په انفرادي او ګروپي ډول مرکو او بحثونو ته حاضر شوي او د خپلو نظریاتو په شریکولو سره یې د فیفا سره د دغه څېړنې په بشپړولو کې مرسته کړي، فیفا ورڅخه مننه کوي.
همدا راز د یادولو وړ ده، چې د دغه څېړنې د ترسره کولو په برخه کې د مالي حمایت له امله د ټاکنیزو نظامونو د بین المللي بنسټ (IFES) او د USAID ادارې څخه مننه او قدردانى وشي.

نور مطلب لپاره راپور ډانلود کړی

  افغانستان د ازاد او عادلانه ټولټاکنو ټولنیزه موسسه

کارته ۴ سرک ترکی خانه نمبر 119 | شماره تماس ۰۰۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴ | www.fefa.org.af

له موږ سره ګډون

د انځورونو ګالري